NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Poster

Chương trình đào tạo cho khóa 46

Số TT Mã hoc phần Tên học phần Số tín chỉ
1 CN004 Khí tượng thủy văn 2
2 CN108 Cơ học lưu chất 2
3 CN112 Cơ học đất 2
4 CN122 Bản đồ học và GIS 2
5 CN124 Thủy lực công trình 2
6 CN306 Máy bơm và Trạm bơm 2
7 CN330 Chỉnh trị sông 2
8 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
9 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
10 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
11 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
12 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
13 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
14 KL001 Pháp luật đại cương 2
15 KN001 Kỹ năng mềm 2
16 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
17 KT002 Kinh tế tài nguyên môi trường 2
18 ML007 Logic học đại cương 2
19 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
20 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
21 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
24 MT105 Địa chất môi trường 2
25 MT117 Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên 2
26 MT122 Thủy văn môi trường 2
27 MT150 Hóa môi trường ứng dụng 2
28 MT161 Công nghệ môi trường đại cương 2
29 MT175 Mô hình thủy văn 2
30 MT179 Phương pháp phân tích cơ sở dữ liệu 2
31 MT180 Mô hình thủy lực 2
32 MT181 Phương pháp tư duy hệ thống trong quản lý TNN 2
33 MT199 Anh văn chuyên ngành tài nguyên và môi trường 2
34 MT246 Cơ sở biến đổi khí hậu 2
35 MT267 Hình thái sông ngòi 2
36 MT270 Kỹ thuật cấp nước 2
37 MT271 Đồ án kỹ thuật cấp nước 2
38 MT272 Thoát và xử lý nước thải đô thị 2
39 MT273 Đồ án thoát và xử lý nước thải đô thị 2
40 MT275 Quy hoạch và quản lý nguồn nước 2
41 MT276 Luật tài nguyên nước 2
42 MT277 Công trình cấp và thoát nước đô thị 2
43 MT278 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 2
44 MT280 Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất 2
45 MT282 Thực tập ngành nghề - TNN 2
46 MT284 Mô hình toán Nước - Cây trồng 2
47 MT286 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
48 MT287 Đồ án kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
49 MT290 Dự toán công trình 2
50 MT292 Ứng dụng viễn thám trong quản lý nước 2
51 MT294 Quản lý tổng hợp nguồn nước 2
52 MT296 Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi 2
53 MT301 Sinh thái môi trường ứng dụng 2
54 MT324 Quản lý đất ngập nước 2
55 MT342 Đánh giá tác động môi trường 2
56 MT345 Kỹ thuật xử lý nước cấp 2
57 MT360 Quản lý kỹ thuật 2
58 MT362 Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường 2
59 MT400 Tiểu luận tốt nghiệp - TNN 6
60 MT402 Báo cáo chuyên đề - KTTNN 2
61 MT411 Quản lý và kiểm soát chất lượng nước 2
62 MT412 Công trình trên hệ thống thủy lợi 2
63 MT415 Cải tạo hệ thống sông 2
64 MT417 Phương pháp lập dự án bảo vệ và khai thác nguồn nước 3
65 MT418 Phương pháp nghiên cứu khoa học TN&MT 2
66 MT428 Thực tập quy hoạch và quản lý nguồn nước 3
67 MT430 TT. Đo đạc cơ bản nguyên lý các định luật dòng chảy 2
68 MT431 TT. Hóa môi trường ứng dụng 2
69 MT432 TT. Kỹ thuật quan trắc nguồn nước 2
70 MT433 TT. Phương pháp khảo sát nguồn nước 2
71 MT434 TT. Phương pháp phân tích xử lý số liệu nguồn nước 3
72 MT440 TT. Giáo trình Kỹ thuật Tài nguyên nước 2
73 MT443 Đồ họa chuyên ngành - KTTNN 3
74 MT450 Luận văn tốt nghiệp - TNN 14
75 QP006 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*) 2
76 QP007 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*) 2
77 QP008 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*) 3
78 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 1
79 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1
80 TN006 Toán cao cấp A 4
81 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 2
82 TN023 Hóa phân tích đại cương 2
83 TN024 TT. Hóa phân tích đại cương 1
84 TN033 Tin học căn bản (*) 1
85 TN034 TT.Tin học căn bản (*) 2
86 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
87 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
88 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
89 XH019 Pháp văn chuyên môn KH&CN 2
90 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
91 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
92 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
93 XH028 Xã hội học đại cương 2
94 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
95 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
96 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
    Tổng số tín chỉ tích lũy: 150 TC

Thông báo

Số lượt truy cập

14097770
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6825
24761
351473
14097770

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn