Tên phòng thí nghiệm: PTN Sinh KTMT (Biology of Environmental Engineering)

Cán bộ quản lí: TS Kim Lavane

Điện thoại:0383334026

 
Chức năng: Phòng thí nghiệm Sinh KTMT có hai chức năng chính là phục vụ giảng dạy thực hành và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ.

Nhiệm vụ:

-         Cung cấp không gian thích hợp cho sinh viên học tập, nghiên cứu

-         Phân tích các chỉ tiêu vi sinh chỉ thị, vi sinh gây bệnh trong môi trường và thực phẩm.

-         Phân lập và nuôi cấy vi sinh vật

-         Xử lý vi sinh (khử khuẩn)

Các thiết bị chính: chỉ liệt kê, hoặc chụp ảnh thiết bị chuyên sâu, thiết bị chính của PTN,  khả năng phân tích (theo tiêu chuẩn nào)

- Khử trùng nhiệt ướt

- Cất nước 2 lần

- Tủ ủ ấm

- Tủ sấy

- Tủ cấy

- Đun cách thủy

- Trộn mẫu

- Lắc tròn

- Các vật tư và công cụ khác

                                                           

                     Khử trùng nhiệt ướt                                           

                            Hirayama HVE51

                                           

                                  Cất nước 2 lần

                                 Aquatron A4000D

                                                                                                               

                           Tủ ủ ấm

                               Memmert BE400

 Phục vụ giảng dạy học phần & nghiên cứu:

Giảng dạy:

- Vi sinh vật KTMT-MT140

- Vi sinh môi trường –MT422

Nghiên cứu:

- Đánh giá sự ô nhiễm vi sinh đối với môi trường đất, nước không khí, thực phẩm.

- Nhận diện tính đa dạng của vi sinh vật trong môi trường cùng sự phát triển và ảnh hưởng của chúng;

Phân lập, định danh, và đánh giá khả năng đáp ứng trong quá trình xử lý chất thải.

 Hình ảnh hoạt động:

                                

                                      Nuối cấy vi khuẩn trong tủ cấy