Hợp tác Quốc tế 

Chương trình hợp tác

Đơn vị tài trợ

Nội dung

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Khảo sát chất lượng nước Sông Mêkông

Viện nghiên cứu Hải dương
học Wood Hole (WHOI) - Hoa
Kỳ Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn
Toàn

Mục tiêu của dự án là xác định một số thông số thủy văn và lấy mẫu phân tích một số thông số lý hóa của nước sông Mê-Kông

01/2024 –
12/2024

203.006.050
đồng
(8.343 USD)

Sự chuyển đổi nông nghiệp bắt buộc ở Châu Á thông qua sự thay đổi kích thước cánh đồng

Trung tâm Trao đổi Văn hóa Kỹ thuật Đông –Tây (Mỹ) Chủ nhiệm đề tài: Võ Quốc Tuấn

Mục tiêu của dự án là thực hiện thảo luận nhóm và phỏng vấn nông hộ tại các khu vực có sự thay

đổi hệ thống canh tác lúa nhằm kiểm chứng kết quả giải đoán ảnh; tìm hiểu

các thông tin về hệ thông canh tác lúa và mối liên hệ với thay đổi về kinh tế

xã hội và các điều kiện tự nhiên khác.

01/2024 – 12/2024

5.917 USD

Ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nghiên cứu hành động về nước dưới đất hướng đến sự chia sẻ

Viện Tương lai Bền vững, Trường Đại học Kỹ thuật Sydney (UTS, Úc)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Giang Nam

 Mục tiêu của dự án là tạo ra những kiến thức và công cụ mới nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất gắn với các dịch vụ hệ sinh thái và dựa vào tự nhiên

 6/2023 - 12/2024

 79,970 AUD

Nghiên cứu đánh giá khả năng phục hồivật lý và môi trường cho các mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ với các giải phápthuận thiên tại xã Vịnh Đại và ThạnhHưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An,Việt Nam

Tổ chức WWF- Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: Trần Sỹ Nam

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu đánh giá khả năng phục hồi vật lý và môi trường cho các mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ vớicác giải pháp thuận thiên tại xã Vịnh Đại và ThạnhHưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam

3/2023 – 01/2024

1.042.425.000VNĐ

Giải pháp AI cho carbon xanh rừng
ngập mặn tại Việt Nam

Quỹ Khoa học Ireland và Bộ
Ngoại giao Ireland tài trợ
Chủ nhiệm đề tài: Võ Quốc
Tuấn

Mục tiêu của dự án là phát
triển một giải pháp trí tuệ
nhân tạọ (AI) giúp giám
sát hiện trạng rừng ngập
mặn tại Việt Nam và hỗ trợ
giải quyết những trở ngại
trong việc tích hợp thông
tin rừng ngập mặn vào giải
pháp chống biến đổi khí
hậu cho Việt Nam

02/2023 -
7/2024

133.378 EUR

Xây dựng chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Tổ chức International Union for Conservation of Nature (IUCN) tại Việt NamChủ nhiệm đề tài: Lý Văn Lợi

Mục tiêu của hội thảo nhằm: i) Cung cấp kiến thức liên quan đến phát thải khí nhà kính trong bối cảnh của Đồng bằng sông Cửu Long và thế giới; ii) Nâng cao năng lực, đặc biệt cho các cựu sinh viên của ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường, là những người ra quyết định chính về giảm phát thải khí nhà kính; iii) Cung cấp tư liệu quan trọng để đạt được mục tiêu quốc gia về “không phát thải ròng” vào năm 2050 và mở cửa thị trường quốc gia để buôn bán tín chỉ các-bon; và iv) Kết nối các bên liên quan để chia sẻ, học hỏi, nghiên cứu môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

6/2022 – 9/2022

7.180 EUR

Điều tra hiện trạng sử dụng và khả năng ứng dụng rộng rãi máy bay không người lái trong nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long Investigation the current status of agricultural drones and the possibility of their widespread use in Mekong Delta

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yanmar Holdings, Nhật Bản Chủ nhiệm đề tài: Võ Quốc Tuấn Yanmar Holding Co., Ltd., Japan

Mục tiêu của dự án nhằm tìm hiểu hiện trạng ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp của các nhóm đối tượng khác nhau và khả năng sử dụng rộng rãi của chúng tại Đồng bằng sông Cửu Long The objective of the project is to investigate the status of drones applications in agriculture of different groups and their widely used ability in the Mekong Delta

02/2022 – 3/2022

4.059 USD

Xử lý nước thải sau biogas nguyên liệu nạp lục bình bằng cột lọc đứngTreatment of biogas effluent by vertical filter

Công ty TNHH Yuko Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Lộc

Mục tiêu của dự án là đánh giá hiệu quả nước thải sau biogas nguyên liệu nạp lục bình bằng hệ thống cột lọc đứng vật liệu cát, đá và than sinh học trấu ở quy mô phòng thí nghiệm (nhỏ) và ngoài hiện trườngThe project aims to evulate efficiency of treating biogas effluent by vertical filter with sand, gravel and rice husk biochar in lab and pilot scale

2022

240.000.000 VNĐ

Đánh giá ảnh hưởng của khuấy trộn bằng khí biogas lên khả năng sinh khí của túi ủ với nguyên liệu nạp bằng Lục bình (Eichhornia crassipers)(Effect of Biogas-aerating recirculation on biogas production in a farm-scale biogas digester with water hyacinth (Eichhornia crassipes))

Công ty TNHH Yuko Việt Nam Chủ nhiệm dự án: Trần Sỹ Nam Funded by Yuko Vietnam Co. Ltd

Mục tiêu của dự án là đánh giá ảnh hưởng của khuấy trộn bằng khí biogas lên khả năng sinh khí của túi ủ với nguyên liệu nạp bằng Lục bình (Eichhornia crassipers) The project aims to evaluate the effect of aerating recirculation on biogas production in a farm-scale improved HDPE biogas digester with water hyacinth (Eichhornia crassipes))

2022

257.730.000 VNĐ

 

 

 

Nâng cao năng lực nuôi tôm bền vững và phục hồi rừng ngập mặn để phát triển nông thôn thích ứng với khí hậu ở các vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, Việt NamCapacity Building on Sustainable Shrimp Farming and Mangrove Restoration for Climate Resilient Rural Development in the Coastal Areas of the Mekong Delta, Vietnam

 Khoa Khoa học Địa thông tin và Quan sát Trái đất, trường Đại học Twente (Hà Lan) Chủ nhiệm đề tài: Võ Quốc TuấnFaculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente

 Mục tiêu của dự án là tập huấn và nâng cao năng lực nuôi tôm bền vững và phục hồi rừng ngập mặn để phát triển nông thôn thích ứng với khí hậu ở các vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. The project aims to train and improve the capacity of Sustainable Shrimp Farming and Mangrove Restoration for Climate Resilient Rural Development in the Coastal Areas of the Mekong Delta, Vietnam

 28/8/2021 - 30/6/2022

 6.498 EUR

Các rào cản, công nghệ, thách thức và sự chấp nhận về mặt xã hội trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở ASEAN (Renewable energy technologies and issues, challenges and social acceptance in ASEAN)

Malaya University (Malaysia)Chủ nhiệm dự án: Trần Sỹ Nam

Mục tiêu của dự án là nhận diện các nguồn năng lượng tái tạo, phân tích các vấn đề về kỹ thuật, phi kỹ thuật và những thách thức trong việc triển khai công nghệ, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề và
thách thức đang tồn tại, phân tích sự chấp nhận của xã hội và nhận thức của cộng đồng về triển vọng phát triển công nghệ năng lượng tái tạo The project aims to identify the main
renewable energy in the respective country, to analyze the technical and non-technical issues and challenges faced by the respective countries in implementing this
technology, to formulat solutions and suggestions to address the issues and challenges, and to analyze the social
acceptance and public perception of renewable energy in the respective country

 01/6/2021 –
31/01/2022

 13,460 USD

Thúc đẩy hànhđộng chống lại rácthải nhựa trên biểnở Châu Á và TháiBình Dương(Promotion ofaction againstmarine plastic litterin Asia and thePacific -CounterMEASUREII)

Trường Đạihọc Mae FahLuang (TháiLan)Chủ nhiệm đềtài: Võ QuangMinh

 Mục tiêu dự án là tạo ra,chia sẻ và phổ biến kiếnthức khoa học về ô nhiễmnhựa ở sông Hằng, sôngMê koong và một số sôngở Sri Lanka và các sôngkhác ở Châu Á, cung cấpthông tin về chính sáchvà các quá trình ra quyếtđịnh ở cấp địa phương,quốc gia, khu vực và toàncầu.The project aims togenerate, share anddisseminate scientificknowledge on plasticpollution in the Ganges,Mekong and selectedrivers in Sri Lanka andother rivers in Aisa, toinform policy anddecision-makingprocesses at local,national, regional andglobal level

 01/9/2021 –15/10/2021

 4,200 USD

Đánh giá tác động đang diễn ra do khai thác cát gia tăng trong suốt dịch COVID-19: Tăng cường nguy cơ xói lở bờ sông và rủi ro ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tổ chức Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật (Engineering and Physical Sciences Research Council)

Khảo sát và lập bản đồ viễn thám các vị trí tại sông Mê Kong bị ảnh hưởng do khai thác cát từ năm 2017 đến nay; khảo sát, đánh giá và dự báo tình trạng xói lỡ bờ của sông Mê Kong do tác động của khai thác cát; và đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội và đất đai bị ảnh hưởng do xói lỡ bờ sông Mê Kong.

01/2021 -12/2021

£30.968,93

Khảo sát chất lượng nước Mekong (Mekong River water quality observation)

Viện Nghiên cứu Hải dương học  Wood Hole -Hoa Kỳ  (Wood Hole Oceanographic Institution - USA)Chủ nhiệm dự án: Phạm Văn Toàn

Đánh giá chất lượng nước mặt thông qua một số chỉ tiêu lý hóa nước, dưỡng chất hòa tan bằng phương pháp phân tích đồng vị và hàm lượng phù sa trong nước mặt ở 2 vị trí Tân Châu (Sông Tiền) và Châu Đốc (Sông Hậu) (The main objecttive of the project is to assess surface water quality for physico-chemical parmeters, nutrients by isotope analysis method and sediment content in water at two locations (Tan Chau and Chau Doc) in the Mekong River.

01/2021 - 12/2021

9,501 USD

Xây dựng chứng chỉ sản phẩm thân thiện đất ngập nước cho cộng đồng địa phương nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Tổ chức International Union forConservation of Nature (IUCN)Chủ nhiệm dự án: Lý Văn Lợi

Áp dụng các giải pháp thích ứng dựa trên hệ sinh thái để nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương và Vườn quốc gia U Minh Thượng nhằm ứng phó với các mối de dọa của biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị của các sản phẩm liên quan đến khi Ramsar thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa nông dân địa phương và Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Apply ecosystem – based adaptation options to improve local communities and U Minh Thuong National Park capacity to cope with climate change threats; and enhance value of products relevant to the Ramsar site through the close collaboration among local farmers and U Minh Thuong National Park.)

29/01/2021 - 29/8/2021

19,712 EUR

Đánh giá tính dễbị tổn thương dobiến đổi khí hậutại Khu bảo tồnthiên nhiên LungNgọc Hoàng(Climate changevulnerabilityassessment inLung Ngoc HoangNature Reserve)

Tổ chứcInternationalUnion forConservationof Nature(IUCN)Chủ nhiệm dựán: NguyễnThanh Giao

     Đánh giá tính dễ tổnthương của hệ sinh tháivà sinh kế đối với biến đổikhí hậu và tìm ra các giảipháp để tăng cường khảnăng chống chịu của cáchệ sinh thái và sinh kếtrước tác động của biếnđổi khí hậu(The main objective is toassess the vulnerability ofecosystems andlivelihoods to climatechange; and to find thesolutions for enhancingresilience of ecosystemsand livelihoods to theimpacts of climatechange.)

29/01/2021 -29/8/2021

17,325 EUR

Đánh giá khả năng tạo khí sinh học của bùn thải ao nuôi tôm công nghiệp kết hợp với các nguồn sinh khối thực vật có sẵn tại tỉnh Tiền Giang

Công ty TNHH Yuko Việt Nam

Mục tiêu của dự án là đánh giá nguồn sinh khối tiềm năng và xác định hiệu suất sinh khí biogas của bùn ao nuôi tôm phối trộn với sinh khối thực vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Trên cơ sở kết quả đạt nhóm nghiên cứu sẽ cùng phối hợp Công ty TNHH Yuko Việt Nam xây dựng dự án tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nuôi tôm thâm canh ở Việt Nam

04/12/2020 – 28/02/2021

119.209.000 VNĐ

Quản lý bền vững vùng biển và ven biển

Trường Đại học Bremen (Đức) (hợp tác)

Mục tiêu của dự án là phát triển các chương trình đào tạo thích ứng với nhu cầu nhà tuyển dụng lao động và chuẩn đầu ra ở các chương trình đào tạo quốc tế nhằm hỗ trợ quản lý và quản trị vùng bờ biển ở một quốc gia hay các vùng biển xuyên quốc gia như Malaysia và Việt Nam.

01/2020 -01/2023

75,172 EUR

Thực hiện nghiên cứu liên quan đến sự bồi lắng của bùn cát lơ lửng và chất lượng nước trên sông vùng đồng bằng sông Cửu Long

Wool Hole Oceanographic Institue (Hoa Kỳ)

Mục tiêu của dự án là hợp tác thực hiện nghiên cứu liên quan đến sự bồi lắng của bùn cát lơ lửng và chất lượng nước trên sông vùng đồng bằng sông Cửu Long

01/2020 – 12/2020

7,422.74 USD

Quan hệ đối tác hỗ trợ lâu dài của Hiệp hội nước Hà Lan cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (dự án BLUE DRAGON)

Hiệp Hội nước Hà Lan

Mục tiêu của dự án là phát triển các mối quan hệ đối tác hỗ trợ lâu dài của Hiệp hội nước Hà Lan cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2020 – 2022 (36 tháng)

Hợp tác

Tập huấn phương pháp đốt có kiểm soát và giám sát sự thay đổi môi trường tự nhiên do đốt có kiểm soát lớp thực bì khu vực bãi ăn của Sếu Đầu Đỏ, Vườn Quốc Gia Tràm Chim

Tổ chức Worldwide Fund of Nature (WWF) tại Việt Nam

Mục tiêu của dự án là đánh giá sự thay đổi về môi trường (đa dạng thực vật bậc cao, động vật đất và chất lượng đất và nguồn thức ăn của Sếu) trước và sau khi đốt có kiểm soát; Xây dựng phương pháp đốt chủ động và tập huấn cho cán bộ của Vườn Quốc gia; Tập huấn chuyển giao quy trình đốt chủ động hợp lý cho Vườn Quốc gia Tràm Chim; Tham gia giám sát và theo dõi trong quá trình tiến hành đốt.

02/2019 – 7/2019

129 triệu đồng

Cải thiện bếp khí sinh học có hiệu suất đốt cao, sử dụng được áp suất khí thấp, và khí đốt không khói và không mùi hôi

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)

Mục tiêu của dự án là cải tiến bếp sử dụng khí sinh học về (i) nâng cao độ bền của bếp, (ii) kết hợp bộ đánh lửa gắn liền với bếp, (iii) cải thiện độ bền của quạt và thu nhỏ quạt vào bên trong bếp

8/2019 – 9/2020

78 triệu đồng

Tối ưu hóa công nghệ khí sinh học sử dụng sinh khối SubProM cho nông hộ phục vụ thương mại hóa

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)

Mục tiêu của dự án là cải tiến kỹ thuật lắp đặt và tối ưu hóa mô hình túi ủ biogas HDPE cho nguyên liệu nạp từ sinh khối thực vật của dự án “Sản xuất khí sinh học bền vững từ rơm thải (SubProM)”

8/2019 – 9/2020

255 triệu đồng

Sự chuyển đổi nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á: Những thay đổi trong canh tác lúa từ năm 1995 đến 2018

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA)

Mục tiêu của dự án là theo dõi những thay đổi dài hạn và sự biến đổi không gian của các hệ thống sản xuất lúa gạo, mô hình sản xuất lúa gạo trong quá khứ và hiện tại và xác định các biến tương quan cao với những thay đổi này (kinh tế xã hội, lao động, môi trường, khí hậu, công nghệ).

6/2019 – 12/2019

15.000 USD

Đánh giá tính khả thi của quy hoạch sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Tổ chức Global Greengrants Fund (Hoa Kỳ)

Mục tiêu của dự án là đánh giá tính khả thi về hiện trạng các sinh kế đã được quy hoạch tại địa phương để từ đó rút ra các kết luận về các mặt thuận lợi cũng như chưa hợp lý để đưa ra các kiến nghị hỗ trợ cộng đồng có những sinh kế phù hợp hơn

1/2018- 1/2019

5.000 USD

Lập kế hoạch sử dụng đất để đạt được các mục tiêu Aichi và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Cung cấp quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp của mô hình Sen – Cá, Sen – Du lịch và Sen – Lúa; ứng dụng cơ giới hóa trong cánh tác sen; hỗ trợ quá trình quy hoạch sử dụng đất có lồng ghép yếu tố đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

9/2017 – 3/2018

17.135 USD

Dự án thử nghiệm quy hoạch không gian vùng ven biển dựa  vào hệ sinh thái tỉnh Cà Mau

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP)

Đánh giá hiệu quả của phương pháp quy hoạch không gian dựa vào hệ sinh thái sẵn có và khả năng áp dụng của phương pháp này, trường hợp thử nghiệm tại tỉnh Cà Mau

5/2016 – 3/2017

13.600 USD

Tư vấn độ mặn kịp thời cho nông dân trồng lúa (SALTS)

Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI)

Phát triển mạng lưới và tư vấn cho người trồng lúa tại các vùng bị ảnh hưởng mặn tại tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu

01/2016-12/2016

25.000 USD

Chương trình xây dựng năng lực thanh niên trong công tác Bảo vệ môi trường

Tổ chức OXFAM

Xây dựng năng lực và nâng cao kiến thức cho người tham gia về các vấn đề hiện tại ở ĐBSCL. Cụ thể vấn đề quản lý nước ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp và Công ty Xi măng Hà Tiên, Kiên Giang.Thực hành kiến thức vào thực tế. 

3/2015 – 6/2015

5.000 USD

Chiến lược thích ứng với sụt lún và đô thị hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nhằm ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn gia tăng (Dự án Rise and Fall)

Tổ chức Hà Lan vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học (NOW)

Mục tiêu chung của dự án là hướng đến việc tăng cường năng lực của cá nhân và tổ chức trong việc phát triển chiến lược thích ứng bền vững nhằm ứng phó với tình trạng khai thác không kiểm soát nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn ở vùng đô thị phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.Dự án hướng đến việc phát triển một bộ mô hình tích hợp hướng đến việc phân tích tổng thể tác động của các tiến trình tự nhiên cũng như của phát triển nội (đô thị hóa) tại tại vùng nghiên cứu.

2014 - 2019

88.200 EUR

Định giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn – Phương pháp Viễn thám và phân tích khảo sát nông hộ kết hợp

Quỹ Khoa học Quốc tế (IFS – Thụy Điển)

Mục tiêu dự án là đánh giá tổng giá trị kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn (nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Cà Mau) bằng phương pháp Viễn thám và phân tích kinh tế nông hộ kết hợp

2013 - 2014

12.000 USD

Quản lý lũ lụt và sạt lở đất ở đô thị dựa vào cộng đồng cho thành phố Cần Thơ

Tổ chức ISET (Viện nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội)

Mục tiêu dự án (hợp phần 1,2) là nghiên cứu và xây dựng những cơ chế thực tiễn để gia cố khu vực bờ sông và cải tạo các kênh rạch thoát nước, qua đó tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương ở khu vực đô thị đặc biệt là các hộ sống gần sông và kênh rạch.

2013 - 2015

31.165 USD

Hệ thống cung cấp thông tin trên cơ sở ảnh Viễn thám và bảo hiểm cây trồng (RIICE)

Cơ quan Phát triển và hợp tác Thụy Sĩ (SDC)

Mục tiêu dự án là giảm tổn thương cho nông dân trong sản xuất lúa gạo, thông qua hệ thống thông tin tốt hơn và rẻ hơn về sự phát triển của cây trồng sẽ dẫn đến các ứng dụng như chương trình bảo hiểm vi mô.

2012 - 2015

30.000 USD

Đánh giá hiện trạng và giá trị kinh tế - xã hội của nguồn cá tự nhiên ở hạ lưu sông Cửu Long

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc (ACIAR)

Mục tiêu dự án là tập trung đánh giá giá trị của nguồn cá tự nhiên, đồng thời xây dựng một mạng lưới theo dõi, quan trắc tài nguyên này trong lưu vực sông Cửu Long, thông qua việc hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học, cao học của các trường đại học hợp tác trong khu vực

2012 - 2015

36.689 AUD

    CARE Can Tho

Hợp tác với đối tác Viện Nghiên Cứu Ðồng Bằng, Trường đại học Khoa học Ứng dụng HZ, Hà Lan 

Ðây là dự án thử nghiệm trao đổi sinh viên, mục tiêu của dự án là tạo điều kiện để sinh viên Hà Lan sang Việt Nam thực hiện các chuyến thực tập ngắn hạn (3 tháng) về các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến tài nguyên nước và môi trường. Sinh viên Hà Lan sẽ cùng với sinh viên trường đại học Cần Thơ (nếu có) thực hiện các nghiên cứu nhỏ, các bài thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của các cán bộ trường đại học Cần Thơ và các trường đại học Hà Lan.

2012 - 2013

Dự án thử nghiệm không có kinh phí

   SubProM  

Tổ chức DANIDA (Đan Mạch)

Mục tiêu dự án là nghiên cứu khả năng sử dụng các chất thải phong phú trong nông nghiệp (rơm) và lục bình (WH) để sản xuất nhiên liệu sinh học (biogas) bền vững và thân thiện với khí hậu theo một quy trình công nghệ sinh học đơn giản và chi phí thấp. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn là nghiên cứu và tối ưu hóa quá trình tạo khí sinh học từ các phương pháp tiền xử lý lý – hóa – sinh học rơm và lục bình khác nhau

2012 - 2016

2.396.708 DKK 

     ACCLIMATE 

Viện Nghiên cứu Phát triển (Pháp)

Mục tiêu của dự án Áp dụng mô hình đổi mới sử dụng đất theo hướng thân thiện với môi trường (ACCLIMATE) là tăng cường nỗ lực bằng cách khám phá công nghệ mô hình sáng tạo để cải thiện môi trường ra quyết định quy hoạch sử dụng đất. Dự án sẽ sử dụng 3 thành phần kết hợp với nhau: (1) hoạt động nghiên cứu chung; (2) giáo dục và đào tạo ở trình độ thạc sĩ; (3) chuyển giao công nghệ.

2012 - 2014

32.000 EUR (kinh phí dođơn vị trực tiếpquản lý)

   NEDO

Tổ chức phát triển công nghệ và năng lượng mới Nhật Bản

Mục tiêu dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho các trạm y tế, trường học, làng xã nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch cụ thể là : xác định những yếu tố cần thiết của hệ thống xử lý lọc cát, cải tiến và tối ưu hóa chức năng từng yếu tố và phối hợp các yếu tố với cách thích hợp nhất; điều chỉnh hệ thống để có tính khả thi về mặt kinh tế.

2009

13.971.000 Yên

NSSCP

Tổ chức VLIR

Mục tiêu dự án là liên kết các Đại học Nam và Bắc nhằm xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ chất lượng cao. Mục tiêu cụ thể là thử nghiệm chương trình trao đổi giáo dục như là các bước đi dần đến đào tạo liên kết.

2009

19.131EUR

  JIRCAS

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Nhật Bản về Khoa học Nông nghiệp

Mục tiêu dự án là góp phần vào sự phát triển nông thôn bền vững bằng cách mở rộng các công nghệ kỹ thuật bao gồm việc áp dụng mô hình VACB cho người dân và tiến hành dự án CDM để giảm khí gây hiệu ứng nhà kính thông qua mô hình VACB

2008

 

 OXFAM

Tổ chức OXFAM – Mỹ

Mục tiêu của dự án là góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và cải thiện thu nhập thông qua các mô hình nuôi thủy sản và sản xuất nông nghiệp nhỏ tại xã Long Hòa, Trà Vinh bằng việc gia tăng và đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong khi vẫn quản lý được nguồn tài nguyên tự nhiên.

2006

150.000 USD

 

Thông báo

Số lượt truy cập

12912125
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3731
88971
344041
12912125

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn