DANH MỤC QCVN VỀ MÔI TRƯỜNG

(Cập nhật đến ngày 11/11/2017)

 

TT

QCVN đã ban hành

1

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

2

QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

3

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

4

QCVN 04:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc BVTV trong đất

5

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

6

QCVN 06:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

7

QCVN 07:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

8

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước mặt

9

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước ngầm

10

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước biển

11

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải công nghiệp ngành chế biến thuỷ sản

12

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

13

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải công nghiệp dệt nguộm

14

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải sinh hoạt

15

QCVN 15:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

16

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

17

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

18

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học

19

QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp nhiệt điện

20

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

21

QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

22

QCVN 26:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

23

QCVN 27:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

24

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

25

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

26

QCVN 30:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

27

QCVN 31:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

28

QCVN 32:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

29

QCVN 33:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

30

QCVN 34:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

31

QCVN 35:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển 

32

QCVN 36:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển 

33

QCVN 38:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh

34.

QCVN 39:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

35

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

36

QCVN 41:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

37

QCVN 43: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

38

QCVN 44: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

39

QCVN 50: 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

40

QCVN 51: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất thép

41

QCVN 52: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải công nghiệp sản xuất thép

42

QCVN 54: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng xử lý hóa chất BVTV hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất

43

QCVN 55: 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

44

QCVN 56: 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tái chế dầu thải

45

QCVN 57: 2014/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp thăm dò điện

46

QCVN 58: 2014/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp thăm dò từ mặt đất

47

QCVN 59: 2014/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp thăm dò phóng xạ

48

QCVN 60-MT: 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

49

QCVN 61-MT: 2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh họat

50

QCVN 62-MT: 2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

51

QCVN 63: 2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

6597045
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
525
58635
127795
6597045

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn