Phòng thí nghiệm Tài nguyên Đất đai được thành lập nhằm mục tiêu thực hiện phân tích các chỉ tiêu lý và hóa học trong đất, nước, phân bón và thực vật phục vụ cho các nghiên cứu khoa học cấp trường, địa phương và hợp tác quốc tế của Bộ Môn, đây cũng là nơi thực tập phân tích trong các môn học có liên quan và thực hiện phân tích phục vụ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những mục tiêu chính của phòng thí nghiệm, là nơi phát triển và thực hiện các ý tưởng của các cán bộ và sinh viên trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và quản lý tài nguyên môi trường đất, nước và thực vật. Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm cũng là nơi tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành, các diễn đàn thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực này.

Thời gian qua, phòng thí nghiệm Tài Nguyên Đất Đai đã thực hiện các thí nghiệm trong nhà lưới và phân tích các chỉ tiêu về đất, nước, thực vật và phân bón trong điều kiện ngoài đồng, thực địa, và trong phòng thí nghiệm phục vụ cho các đề tài, dự án thuộc Bộ Môn Tài Nguyên Đất Đai chủ trì. Đây cũng là nơi thực tập phân tích trong các môn học có liên quan và thực hiện phân tích phục vụ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Bao gồm:

 • Khai thác và tạo ra các sản phẩm từ khoáng sét, cát và than bùn như giá thể cây trồng từ đất nung, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mỹ nghệ từ khoáng sét và phân hữu cơ từ than bùn.

 • Xây dựng các tiêu bản phẫu diện đất cơ bản cho ĐBSCL phục vụ nghiên cứu về hình thái và vi hình thái trong đất hỗ trợ trong công tác quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai.

 • Xây dựng tiêu bản thực vật rừng ngập (mặn và ngọt), cây dược liệu quí ở ĐBSCL phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và quản lý hiệu quả tài nguyên rừng.

 • Phân tích chất lượng đất, nước, phân bón và thực vật phục vụ cho công tác đánh giá và quy hoạch tài nguyên đất phân vùng sản xuất và thiết kế nông nghiệp.

 • Thí nghiệm và phân tích hiệu quả của các loại phân bón khác nhau (xỉ thép, các phụ thải từ hoạt động sản xuất) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai bền vững.

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TẠI

Phòng thí nghiệm Tài Nguyên Đất được thành lập và được bố trí trong 02 phòng có tổng diện tích là 40m2 và 01 nhà lưới. Các trang thiết bị chính hiện tại của Phòng bao gồm:

Stt

Tên trang thiết bị

Số lượng

1

Khoan , đường kính 2m

5

2

Khoan đất, đường kính 8cm

1

3

Kính hiển vi vi hình thái đất

1

4

Lò Nung Cole parmer Box Furnace 33858-10;3 CBFM516C

1

5

Cân phân tích OHAUST PA241

1

6

Máy đo EC

1

7

Máy đo pH

1

8

Máy đo chỉ số diện tích lá LAI

1

9

Bộ khung xây dựng phẫu diện đất

 1

10

Ring lấy mẫu đất

20

11

Bộ dụng cụ chuẩn độ

10

12

Quyển so màu Mulsell

5

 

NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Giảng dạy

Hướng dẫn sinh viên đại học và sau đại học các ngành Khoa học đất, Quản lý đất đai, Lâm sinh, Trồng trọt, Nông học, Phát triển nông thôn… thực hiện luận văn tốt nghiệp với các đề tài liên quan đến phân tích, đánh giá và quản lý các tính chất lý, hóa học đất, nước, phân bón và cây trồng

Hiện tại Phòng thí nghiệm đang được ứng dụng và giảng dạy thực hành cho các môn học có liên quan cho sinh viên đại học các ngành Quản lý Đất đai, Khoa học đất, Lâm sinh, Trồng trọt, Nông học và Phát triển nông thôn. Bao gồm các môn như sau:

 • Nguồn gốc, phân loại và khảo sát lập bản đồ đất (NN177-KHĐ).

 • Thỗ nhưỡng A (NN230-QLĐĐ).

 • Ô nhiễm đất đai (NN3384-QLĐĐ).

 • Quan hệ đất – cây trồng (NN238-QLĐĐ).

 • Phì nhiêu đất B (NN529-QLĐĐ, LSĐB).

 • Đánh giá đất (NN508-QLĐĐ, KHĐ, LSĐB).

 • Quản lý khai thác tài nguyên đất

Giảng dạy thực hành cho học viên sau đại học các ngành Quản lý đất đai và Khoa học đất. Bao gồm các môn

 • Quản lý khai thác tài nguyên đất đai (NN176)

 • Phân loại, khảo sát và lập bản đồ đất (NN696).

Nghiên cứu khoa học

Thời gian qua, phòng thí nghiệm Tài Nguyên Đất Đai kết hợp với phòng thí nghiệm Hóa, Lý thuộc bộ môn Khoa Học Đất đã thực hiện phân tích các chỉ tiêu về đất, nước, thực vật và phân bón trong điều kiện ngoài đồng, thực địa, và trong phòng thí nghiệm phục vụ cho các đề tài, dự án thuộc Bộ Môn Tài Nguyên Đất chủ trì. Bao gồm:

 • Chất hữu cơ, acid humic, và fulvic

 • pH, EC, dung lượng cation trao đổi CEC, các cation trao đổi như Ca, Mg, K, Na, Al

 • N tổng số, N hữu dụng NH4+, NO3-.

 • P tổng số và hữu dụng và nhiều thành phần P khác trong đất

 • Vi lượng và kim loại năng: tổng số và dạng trao đổi, liên kết hữu cơ

 • Sa cấu, tỉ trọng, dung trọng, thành phần khoáng, độ chặt, độ cứng,

 • Tổng số N, P, K

 • Ẩm độ

 

Phòng thí nghiệm đã phục vụ các đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước

Stt

Tên đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Ghi chú

1

GIS Kiên Giang

Tỉnh

2011-2013

 

2

Sumitomo

HT Quốc tế

2012-2015

 

3

IRRI

HT Quốc tế

2013-2015

 

4

SAREC

HT Quốc tế

2011-2012

 

5

Khóm Gò Quao, Kiên Giang

Tỉnh

2012-2013

 

6

Giống lúa Sóc Trăng

Tỉnh

2010-2012

 

7

BĐKH Bến Tre

Tỉnh

2011-2013

 

8

Sầu riêng Cai Lậy, Tiền Giang

Tỉnh

2014

 

9

Đất suy thoái Vĩnh Long

Tỉnh

2014-2015

 

10

Thí nghiệm cây trồng

Bộ

2014-2015

Đề tài nhánh

11

Khảo sát đất Tây Nam Sông Hậu

Tỉnh

2014-2015

Đề tài nhánh

 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phòng thí nghiệm Tài nguyên Đất với mục tiêu thực hiện phân tích các chỉ tiêu lý và hóa học trong đất, nước, phân bón và thực vật phục vụ cho các nghiên cứu khoa học cấp trường, địa phương và hợp tác quốc tế của Bộ Môn, đây cũng là nơi thực tập phân tích trong các môn học có liên quan và thực hiện phân tích phục vụ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Phương hướng phát triển trong tương lai:

 • Xây dựng phòng thí nghiệm đảm bảo thực hiện phân tích hầu hết các chỉ tiêu về hóa học và vật lý trong môi trường đất, nước, thực vật và phân bón.

 • Xây dựng được đội ngũ nhân viên có trình độ và tay nghề cao trong công tác phân tích.

 • Xây dựng được các qui trình phân tích theo chuẩn và phù hơp với điều kiện và năng lực để áp dụng cho Phòng thí nghiệm.

 • Xây dựng Phòng thí nghiệm có đầy đủ trình độ, vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo phân tích cho sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh phục vụ cho công tác thực tập và làm luận văn.

 • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất dịch vụ KHCN nhằm phát triển phòng thí nghiệm theo hướng dịch vụ KHCN từ đó phát triển kinh phí hoạt động của Phòng thí nghiệm hướng tới đảm bảo tự chủ về tài chính để có đủ khả năng hoạt động thường xuyên và tái đầu tư cho phát triển tiềm lực KHCN đồng thời nâng cao đời sống cán bộ.

 • Từng bước khẳng định vai trò và vị trí của Phòng thí nghiệm trong các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và khả năng trao đổi tiếp cận thông tin.

Hoat động nghiên cứu khoa học là một trong những mục tiêu chính của phòng thí nghiệm, là nơi phát triển và thực hiện các ý tưởng của các cán bộ và sinh viên trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và quản lý tài nguyên môi trường đất và nước. Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm cũng là nơi tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành, các diễn đàn thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực này.

Những nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của Phòng thí nghiệm sẽ tập trung chủ yếu vào:

 • Nghiên cứu phân tích các đặc tính lý hóa của tài nguyên đất phục vụ cho các dự án chương trình của công tác đánh giá, phân vùng, quy hoạch và thiết kế nông nghiệp.

 • Nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu về môi trường của tài nguyên đất, nước và không khí.

 • Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiên tiến, tiêu chuẩn mới trong phân tích đất và môi trường.

Hợp tác với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, về nhu cầu phân tích trong công tác phân tích đất và môi trường.

Liên hệ: TS. Huỳnh Thị Thu Hương - Trưởng phòng thí nghiệm

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

8911391
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5026
24846
203812
8911391

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn