Danh mục minh chứng Kiểm định chất lượng theo AUN -  QLĐĐ

 

TT

Mã MC

Tên minh chứng

Ghi chú

1         

Exh.Intro.01

Quyết định 1086/QĐ-ĐHCT ngày 17/4/2014 về ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Cần Thơ

 

2         

Exh.Intro.02

Website giới thiệu Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

 

3         

Exh.Intro.03

Website giới thiệu Bộ môn Tài nguyên Đất đai

 

4         

Exh.01.01

Bản mô tả CTĐT

 

5         

Exh.01.02

Đề cương chi tiết học phần

 

6         

Exh.01.03

Phiếu khảo sát nhà sử dụng người lao động

 

7         

Exh.01.04

Báo cáo thường niên trường Đại học Cần Thơ năm 2018, 2019

 

8         

Exh.01.05

Biên bản họp điều chỉnh chương trình đào tạo

 

9         

Exh.01.06

Mẫu phiếu khảo sát giảng viên về hoạt động hỗ trợ, người học về hoạt động hỗ trợ, người học tốt nghiệp, Cựu người học,  nhà sử dụng lao động (CTĐT), SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên,  nhà sử dụng lao động về SV,  nhà sử dụng lao động là cựu người học - V09032014 ; V01042014 ; V09012014 V09CT2014V03CT2014 ; V02CT2014 ; V04HT2014 ; V01HT2014

 

10    

Exh.02.01

CTĐT ngành QLĐĐ 138 TC

 

11    

Exh.02.02

CTĐT ngành QLĐĐ 120 TC

 

12    

Exh.02.03

CTĐT ngành QLĐĐ 141 TC

 

13    

Exh.02.04

CTĐT ngành QLĐĐ 150 TC

 

14    

Exh.02.05

Bản mô tả các học phần

 

15    

Exh.02.06

Biên bản điều chỉnh các học phần

 

16    

Exh.02.07

Link website về bản mô tả CTĐT và học phần: https://cenres.ctu.edu.vn/images/upload/dao tao/decuong/NN261.pdf.

 

17    

Exh.03.01

Văn bản hướng dẫn các bước triển khai thiết kế CTĐT

 

18    

Exh.03.02

QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,

 

19    

Exh.03.03

Sổ tay giảng viên

 

20    

Exh.03.04

Minh chứng về các hoạt động học tập của người học gồm: thuyết trình, thảo luận nhóm giải quyết vấn đề

 

21    

Exh.03.05

Mẫu đánh giá kết quả học tập của từng học phần/mẫu đánh giá luận văn tốt nghiệp

 

22    

Exh.03.06

Mẫu phiếu và kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động về CTĐT

 

23    

Exh.04.01

Quyết định số 355/QĐ-ĐHCT ngày 18/02/2019 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT

 

24    

Exh.04.02

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

 

25    

Exh.04.03

https://www.ctu.edu.vn/van-ban.html#a-v-n-ba-n-ca-p-trung-ng; https://www.ctu.edu.vn/van-ban.html#a-v-n-ba-n-ca-p-tr-a-ng

 

26    

Exh.04.04

Mẫu phiếu và kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động về người lao động là người học tốt nghiệp từ Trường ĐHCT

 

27    

Exh.04.05

QĐ 2067/ĐHCT ban hành quy định công tác CVHT

 

28    

Exh.04.06

Website Phòng công tác sinh viên

 

29    

Exh.04.07

Thông báo lập KHHT và ĐKHP cho từng học kỳ

 

30    

Exh.04.08

Danh sách các đề tài NCKH cấp trường trong người học thuộc ngành Quản lý đất đai năm 2015-2020

 

31    

Exh.04.09

Thông báo mở lớp bồi dưỡng giảng viên

 

32    

Exh.04.10

Quyết định số 2748/QĐ-ĐHCT ngày 12/7/2019 Quy định về công tác học vụ

 

33    

Exh.04.11

Danh sách người học tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ.

 

34    

Exh.05.01

Mẫu đề thi//kiểm tra với các nội dung gắn kết với việc đạt được các kết quả học tập mong đợi của CTĐT

 

35    

Exh.05.02

Kế hoạch khung công tác của trường Đại học Cần Thơ qua các năm 2016-2020

 

36    

Exh.05.03

Thời khóa biểu giảng dạy và học tập

 

37    

Exh.05.04

Thông báo về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và xét miễn học phần AVCB đối với người học

 

38    

Exh.05.05

Thông báo khám sức khỏe người học

 

39    

Exh.05.06

Bảng tổng kết điểm của người học của môn học

 

40    

Exh.05.07

Phiếu đánh giá học phần

 

41    

Exh.05.08

Bảng ghi điểm học kỳ của người học

 

42    

Exh.05.09

Quyết định của Trưởng khoa về việc thành lập hội đồng luận văn tốt nghiệp

 

43    

Exh.05.10

Phiếu chấm điểm luận văn

 

44    

Exh.05.11

Luận văn tốt nghiệp của người học

 

45    

Exh.05.12

Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 

46    

Exh.05.13

Lịch thực hiện luận văn tốt nghiệp

 

47    

Exh.05.14

Email trao đổi phản hồi về kết quả học tập cũng như khiếu nại về kết quả học tập của người học

 

48    

Exh.06.01

Quyết định số  6287 /QÐ-ÐHCT Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với viên chức trường ĐHCT

 

49    

Exh.06.02

Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022

 

50    

Exh.06.03

QĐ số 224/QĐ-ĐHCT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHCT

 

51    

Exh.06.04

QĐ số 4412/QĐ-ĐHCT. Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học Cần Thơ

 

52    

Exh.06.05

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020

 

53    

Exh.06.06

Thông báo tuyển dụng giảng viên bộ môn Tài nguyên Đất đai

 

54    

Exh.06.07

QĐ số 4673/QĐ-ĐHCT ngày 27/12/2012 ban hành Qui định về tuyển dụng viên chức Trường ĐHCT

 

55    

Exh.06.08

QĐ số 79/QĐ-ĐHCT ngày 31/5/2012 quy định các chuẩn mực của cán bộ viên chức trường ĐHCT trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

56    

Exh.06.09

QĐ số 6288/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2013 Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên Trường ĐHCT

 

57    

Exh.06.10

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 

58    

Exh.06.11

Phiếu đăng ký kế hoạch công tác chuyên môn và danh hiệu thi đua cá nhân hằng năm (2016-2020)

 

59    

Exh.06.12

Các văn bản hướng dẫn về thi đua-khen thưởng của Trường hằng năm

 

60    

Exh.06.13

Mẫu phiếu đánh giá dành cho viên chức giảng dạy

 

61    

Exh.06.14

Biên bản họp đánh giá viên chức của Khoa, Biên bản xét thi đua khen thưởng

 

62    

Exh.06.15

Kết quả đánh giá của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Mẫu phiếu khảo sát và kết quả thống kê của một số học phần cụ thể

 

63    

Exh.06.16

Thông báo từ PTCCB gửi các đơn vị về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

 

64    

Exh.06.17

Công văn, danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị hằng năm

 

65    

Exh.06.18

Danh sách các giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị được cử đi hội thảo chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài nước, Anh văn cán bộ nguồn

 

66    

Exh.06.19

Chứng nhận tham dự hội thảo, chứng chỉ các lớp bồi dưỡng chuyên môn

 

67    

Exh.06.20

Các văn bản hướng dẫn về thi đua-khen thưởng của Trường hằng năm

 

68    

Exh.06.21

Danh sách đăng ký thi đua-khen thưởng hằng năm của đơn vị

 

69    

Exh.06.22

Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng LDTT, CSTD

 

70    

Exh.06.23

QĐ số 144/QĐ-ĐHCT Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường ĐHCT ngày 19/01/2016

 

71    

Exh.06.24

Danh mục các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường, Danh mục các đề tài hợp tác quốc tế giai đoạn 2015-2020

 

72    

Exh.06.25

Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, trong nước giai đoạn 2015-2020

 

73    

Exh.06.26

Danh mục sách, giáo trình được xuất bản giai đoạn 2015-2020

 

74    

Exh.07.01

QĐ 6004/QĐ-BGDĐT, ngày 21/9/2007. Quyết định phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2020

 

75    

Exh.07.02

Kế hoạch phát triển đội ngũ của Khoa

 

76    

Exh.07.03

Danh sách cán bộ phục vụ

 

77    

Exh.07.04

Danh sách cán bộ 02 phòng thí nghiệm

 

78    

Exh.07.05

Các thông báo tuyển dụng viên chức

 

79    

Exh.07.06

https://dp.ctu.edu.vn/tuyen-dung.html)

 

80    

Exh.07.07

Danh sách cán bộ phục vụ

 

81    

Exh.07.08

Phiếu đăng ký kế hoạch công tác chuyên môn và danh hiệu thi đua cá nhân hằng năm (2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020

 

82    

Exh.07.09

Mẫu phiếu đánh giá dành cho viên chức không giảng dạy (2016- 2020

 

83    

Exh.07.10

Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước

 

84    

Exh.07.11

Chứng chỉ các lớp bồi dưỡng chuyên môn

 

85    

Exh.07.12

Mẫu phiếu đánh giá dành cho viên chức không giảng dạy(2016 - 2020

 

86    

Exh.08.01

Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

 

87    

Exh.08.02

Thông tư sửa đổi bổ sung quy chế thi của Bộ GD&ĐT

 

88    

Exh.08.03

Đề án tuyển sinh của Trường ĐHCT (2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020)

 

89    

Exh.08.04

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/

 

90    

Exh.08.05

Tờ rơi về thông tin tuyển sinh (2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 ; 2020)

 

91    

Exh.08.06

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2020 tại Trường Đại học Cần Thơ

 

92    

Exh.08.07

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

 

93    

Exh.08.08

Phương thức 2 xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

 

94    

Exh.08.09

Phương thức 3 xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

 

95    

Exh.08.10

Thông báo kết quả xét tuyển 2019

 

96    

Exh.08.11

Bảng số liệu việc làm ngành QLĐĐ 5 năm gần nhất

 

97    

Exh.08.12

https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php

 

98    

Exh.08.13

văn bản phân công CVHT K41 , CVHT K42 , CVHT K43 , CVHT K44 , CVHT K45

 

99    

Exh.08.14

Biên bản họp lớp với CVHT

 

100                        

Exh.08.15

Các email trao đổi, tư vấn thông tin giữa CVHT và người học

 

101                        

Exh.08.16

Kế hoạch học tập toàn khóa của người học

 

102                        

Exh.08.17

Tổng hợp ý kiến SV tiếp xúc giữa Khoa và SV

 

103                        

Exh.08.18

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong người học

 

104                        

Exh.08.19

hè tình nguyện; đổi rác thải

 

105                        

Exh.08.20

Thông báo Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị & TTHCM trong người học trường ĐHCT năm 2020

 

106                        

Exh.08.21

Quyết định khen thưởng người học đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua

 

107                        

Exh.08.22

QĐ đoàn viên ưu tú

 

108                        

Exh.08.23

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham quan

 

109                        

Exh.08.24

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho người học

 

110                        

Exh.08.25

Thông báo tuyển dụng việc làm

 

111                        

Exh.08.26

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho người học (Trường/Khoa)

 

112                        

Exh.08.27

Sinh hoạt đầu năm và giao lưu người học khóa cũ ngành QLDD

 

113                        

Exh.08.28

Thông báo Hội nghị khoa học

 

114                        

Exh.08.29

Thông báo NCKH trong sinh viên

 

115                        

Exh.08.30

Các biên bản ghi nhớ về trao đổi sinh viên

 

116                        

Exh.08.31

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/10lydochonDHCT.mp4

 

117                        

Exh.08.32

QĐ số 3761/QĐ-ĐHCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

 

118                        

Exh.08.33

Thông báo V.v nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của người học

 

119                        

Exh.08.34

Thông báo học bổng dành cho SV

 

120                        

Exh.08.35

QĐ số 770/QĐ-ĐHCT v.v Ban hành Quy chế cử người học đi học tập ở nước ngoài

 

121                        

Exh.08.36

QĐ số 3057/QĐ-ĐHCT v.v Cho phép người học đi học tập ở nước ngoài

 

122                        

Exh.08.37

Thông báo về việc đăng ký ký túc xá cho người học

 

123                        

Exh.09.01

Thông tin cơ sở vật chất Trường ĐHCT

 

124                        

Exh.09.02

Quy định quản lý nhà học ĐHCT

 

125                        

Exh.09.03

Bảng tổng hợp Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành ĐHCT

 

126                        

Exh.09.04

Bảng tổng hợp các thiết bị được bổ sung phục vụ cho thí nghiệm, thực hành

 

127                        

Exh.09.05

Kế hoạch sửa chữa/cập nhật CSVC và trang thiết bị của Trường/Khoa

 

128                        

Exh.09.06

Hướng dẫn sử dụng TTHL cho người học ĐHCT

 

129                        

Exh.09.07

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/lrc-video

 

130                        

Exh.09.08

Thông báo của TTHL về việc sử dụng các nguồn tài liệu đã mua

 

131                        

Exh.09.09

Bảng thống kê về số lượng sách, báo, tài liệu tham khảo tại TTHL

 

132                        

Exh.09.10

Danh mục các tài liệu tham khảo của CTĐT

 

133                        

Exh.09.11

Quy đinh về sử dụng thư viện Khoa MT&TNTN

 

134                        

Exh.09.12

Kế hoạch mua sắm/sửa chữa/cập nhật trang thiết bị PTN.

 

135                        

Exh.09.13

https://elearning.ctu.edu.vn/login/index.php

 

136                        

Exh.09.14

Đề án/sơ đồ phủ sóng Wifi cho Khu 2 của Trường ĐHCT

 

137                        

Exh.09.15

Công khai về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học

 

138                        

Exh.09.16

QĐ số 5976/QĐ-ĐHCT ngày 23/12/2013 Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường ĐHCT

 

139                        

Exh.09.17

Kế hoạch tình nguyện hè 2020

 

140                        

Exh.09.18

Danh sách tham gia tổ PCCC cấp Khoa MT & TNTN và Trường ĐHCT

 

141                        

Exh.09.19

Kế hoạch kiểm tra sức khỏe đầu khóa cho người học

 

142                        

Exh.09.20

kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ dành cho cán bộ

 

143                        

Exh.09.21

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/301-cach-so-cuu-benh-tai-cho.html

 

144                        

Exh.09.22

Thông báo phát thẻ BHYT và khám chữa bệnh ban đầu cho người học ĐHCT

 

145                        

Exh.10.01

Phiếu khảo sát người học năm cuối về CTĐT

 

146                        

Exh.10.02

Quyết định cho phép mở ngành

 

147                        

Exh.10.03

Quyết định thành lập các tổ điều chỉnh CTĐT

 

148                        

Exh.10.04

Biên bản họp về điều chỉnh các CTĐT (BM)

 

149                        

Exh.10.05

CTĐT đã được điều chỉnh K36-K39; K40-K44; K45; K46

 

150                        

Exh.10.06

Biên bản họp giao ban Khoa/Bộ môn thảo luận và điều chỉnh các hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các góp ý của SV trong kết quả khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên; cải tiến các phương pháp dạy học/cải tiến giáo trình/cải tiến các biểu mẫu đánh giá môn học, luận văn

 

151                        

Exh.10.06

Danh mục đề tài và dự án trong ngoài nước của bộ môn

 

152                        

Exh.10.07

 Khảo sát người học xét tốt nghiệp về CTĐT

 

153                        

Exh.10.08

Phiếu khảo sát về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và trang thiết bị

 

154                        

Exh.10.09

CV số 1276/BGDĐT-NG của Bộ GD&ĐT

 

155                        

Exh.10.10

QĐ số 1640/QĐ-ĐHCT ngày 20/8/2015

 

156                        

Exh.11.01

Thông báo V.v kiểm tra thông tin học tập của người học

 

157                        

Exh.11.02

QĐ số 5706/QĐ-ĐHCT ngày 21/12/2016

 

158                        

Exh.11.03

Thư mời hội thảo tập huấn nâng cao hoạt động NCKH

 

159                        

Exh.11.04

Danh sách luận văn tốt nghiệp của người học

 

160                        

Exh.11.05

Kết quả khảo sát ý kiến của người học mới tốt nghiệp ngành QLĐĐ

 

161                        

Exh.11.06

Kết quả khảo sát ý kiến của cựu người học ngành QLĐĐ

 

162                        

Exh.11.07

Kết quả khảo sát ý kiến của nhà sử dụng người lao động

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

8913751
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7386
27206
206172
8913751

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn