Họ và Tên Học hàm, học vị, chuyên ngành Địa chỉ liên hệ
Ts. Nguyễn Xuân Lộc Giảng viên
Trưởng Bộ môn                                   Chuyên ngành Sinh học                                      
nxloc@ctu.edu.vn
Mobile: 0918889024       Lý lịch khoa học cá nhân
Ts. Trần Sỹ Nam Giảng viên
Phó Trưởng Bộ môn                      Trưởng phòng thực hành Độc học Môi Trường                                           Chuyên ngành Môi trường Đất và Nước
tsnam@ctu.edu.vn
Mobile: 0919616382       Lý lịch khoa học cá nhân
  PGs. Ts. Nguyễn Hữu Chiếm Giảng viên chính                                
Chuyên ngành sinh thái nông nghiệp
nhchiem@ctu.edu.vn
Mobile: 0918 181942
  PGs. Ts. Nguyễn Văn Công Giảng viên chính
Trưởng khoa
Chuyên ngành Độc học môi trường
 nvcong@ctu.edu.vn
Mobile: 0918 855468  Lý lịch khoa học cá nhân

Ths. Dương Trí Dũng Giảng viên chính
Trưởng phòng thực hành Tài nguyên sinh vật                                              Chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển
dtdung@ctu.edu.vn
Mobile: 0918 254825       Lý lịch khoa học cá nhân

Ths. Lê Anh Kha Giảng viên
Trưởng phòng thực hành chất lượng Môi trường
Chuyên ngành Khoa học Môi trường
lakha@ctu.edu.vn
Mobile: 0918 440838

Ts. Cô Thị Kính Giảng viên
Chuyên ngành Khoa học môi trường
ctkinh@ctu.edu.vn
Mobile: 098 6869270       Lý lịch khoa học cá nhân

 

 PGs. Ts. Bùi Thị Nga Giảng viên chính
Chuyên ngành Khoa học Môi trường
btnga@ctu.edu.vn
Mobile: 01239 547989     Lý lịch khoa học cá nhân

 

Ths. Nguyễn Thị Như Ngọc Giảng viên
Chuyên ngành Bệnh học thủy sản
ntnngoc@ctu.edu.vn
Mobile: 0986.470819
  Ts. Nguyễn Công Thuận Giảng viên
Chuyên ngành Khoa học Môi trường
ncthuan@ctu.edu.vn
Mobile: 0907161511       Lý lịch khoa học cá nhân

 

PGs. Ts Ngô Thụy Diễm Trang Giảng viên chính
Chuyên ngành sinh học
ntdtrang@ctu.edu.vn
Mobile: 0909243703       Lý lịch khoa học cá nhân
 Ths. Huỳnh Công Khánh Nghiên cứu viên
Chuyên ngành Khoa học môi trường

hckhanh@ctu.edu.vn
Mobile: 0946 891 884 Lý lịch khoa học cá nhân

 Ths. Huỳnh Văn Thảo Nghiên cứu viên
Chuyên ngành Khoa học môi trường
hvthao@ctu.edu.vn
Mobile: 0979 897 213     Lý lịch khoa học cá nhân

Số lượt truy cập

688290
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2548
27837
55029
688290