XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2022

 1. Phan Hoàng Vũ, Lâm Thị Hoàng Oanh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thị Chinh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. Đánh giá biến động và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 6, 164-170. ISSN 1859-2333.

 2. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius L.) ở các thời gian lưu nước khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, số 6, 59-67. ISSN 1859-2333.

 3. Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương, Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải. 2022. Hướng đến phát triển bền vững nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 371-378.

 4. Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Lê Diễm Kiều, Seishu Tojo. 2022. Đánh giá khả năng sinh khí Metan trong quá trình ủ yếm khí của vật liệu rễ và lá bèo tai tượng (Pistia Stratiotes L.). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. 61-66.

 5. Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Hãi Yến, Trần Nguyễn Thanh Trúc. 2022. Độc cấp tính và ảnh hưởng của Fenobucarb ở nồng độ gây chết đến hoạt tính Cholinesterase và hô hấp cá mè vinh. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1. 36-38.

 6. Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2022. Đa dạng thực vật nổi ở trong và ngoài đê bao khép kín của xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 131. 51-70.

 7. Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Văn Công, Võ Thị Lan Anh. 2022. Độc cấp tính và ảnh hưởng của Cartap Hydrochloride đến hoạt tính Cholinesterase ở cá mè vinh (Barbonymus Gonionotus). Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1. 38-40.

 8. Dư Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Văn Công. 2022. Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Carbosulfan trong nước bằng than hoạt tính gáo dừa. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1 tháng 2/2022. 32.

 9. Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Công Thuận, Đinh Thái Danh, Dương Trí Dũng, Taro Izumi, Koki Maeda, Nguyễn Văn Công. 2022. Sản xuất khí sinh học từ các nguồn chất thải khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 239-251.

 10. Nguyễn Công Thuận, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Taro Izumi, Nguyễn Văn Công. 2022. Kỹ thuật canh tác luasc tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 231-238.

 11. Trần Văn Tỷ, Phạm Hồng Tiến, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cù Ngọc Thắng, Đinh Văn Duy, Nguyễn Thái An, Lưu Quốc Anh, Nguyễn Thành Liêm. 2022. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ song: Trường hợp nghiên cứu tại đoạn song Chà Và, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 5, 14-21. ISSN 1859-2333.

 12. Phan Chí Nguyện, Trần Văn Hùng, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2022. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 5, 39-51, ISSN 1859-2333.

 13.  Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane et al., (5/2022). Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt phân tán ở nông thôn của Bèo tấm (Lemna minor), Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc-VietGeo 2021. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 530-538. ISBN: 978- 604-67-2296-0

 14. Nguyễn Văn Tuyến, Trần Minh Viên, Trần Văn Giàu, Đặng Hữu Thiện, Phạm Văn Toàn. 2022. Ứng dụng phần mềm wave thiết kế hệ thống khử nước biển bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 17: 100-106.

 15. Khanh, Lương Huy, Nguyễn Quốc Luật, Trần Thị Trúc Ly, Lê Hải Trí, Trần Văn Tỷ, and Huỳnh Vương Thu Minh. 2022. Đánh Giá Hiện Trạng Hệ Thống Công Trình  Thủy Lợi và Khả Năng Đáp Ứng Nhu Cầu Nước Của Các m,Hồ Chứa Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu Tại Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 741, 42-56; doi:10.36335/VNJHM.2022(741)

 16. Vân Cẩm, Phạm Thị, Trung Trần Dương Minh, Hiệp Huỳnh Văn, Phú Lê Hữu, Tỷ Trần Văn, Nam Nguyễn Đình Giang, and Minh Huỳnh Vương Thu. 2022. Đánh Giá  Mức Độ Suy Giảm Mực Nước Dưới Đất và Khả Năng Bổ Cập Cho Tầng Holocene (Qh): Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Vùng Thượng Nguồn Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 135-143.

 17. Lâm Thị Bích Tuyền, Nguyễn Quế Trân, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2022. Đánh giá khả năng cung cấp của nguồn nước tự nhiên cho mô hình canh tác hành tím và nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khí tượng Thủy Văn, 734, 1-2.

 18. Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2022. Đánh giá quy trình quản lý rủi ro thiên tai tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 733, 56-72

 19. Tâm, N.T.; Bảo, T.Q.; Minh, H.V.T.; Thành, N.T.; Lien, B.T.B.; Minh, D.T.T. 2022. Đánh giá chất lượng nước mặt do ảnh hưởng của các hoạt động tại khu vực thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 733, 39-55

 20. Nguyễn Thị Song Bình, Phan Hoàng Vũ, Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Cao Thị Kim Yến. 2022. Thực trạng và các yêu cầu đối với dịch vụ môi giới bất động sản thành phố Cần Thơ. 67/2022, 159-164. Tạp chí Khoa học Đất.

 21. Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Phạm Kiến Thức. 2022. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tỷ lệ diện tích đất rừng trong vuông tôm huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 67/2022, 20-25. Tạp chí Khoa học Đất.

 22. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thanh Giao, Nguyễn Kiều Diễm, Hồ Ngọc Linh, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Minh Nghĩa. 2022. Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính của hộ gia đình ở thành phố Cần Thơ. 64(4), 2022. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 23. Nguyễn Kiều Diễm, Phan Kiều Diễm. 2022. Theo dõi đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 – 2020. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 4, 35 – 44, ISSN 1859 – 2333.

 24. Phạm Quốc Việt, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Phạm Văn Đệ. 2022. Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh SAR (Sentimel – I A) đa thời gian thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 4, 45 – 54, ISSN 1859 – 2333.

 25. Lê Văn Dũ, Trương Hoàng Đan, Lê Anh Tuấn, Võ Quốc Thành, Trần Mai Hùng. 2022. Tác động của xâm nhập và thiên tai lên các mô hình canh tác nông – lâm nghiệp vùng U Minh Hạ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 3, 61 – 71. ISSN 1859-2333.

 26.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Kiều Diễm, Định Thị Cẩm Nhung, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa. 2022. Ước tính phát thải khí nhà kính trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 3, 72 – 79. ISSN 1859-2333.

 27. Nguyễn Tấn Lợi, Võ Quốc Tuấn. 2022. Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn thám radar trong giám sát sụt lún mặt đất tại thành phố Cần Thơ từ năm 2015 đến năm 2020. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 3, 80 – 94. ISSN 1859-2333.

 28. Phan Chí Nguyện, Lê Văn Phương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Điệp 2022. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, 50-59. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 29. Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thanh Chánh, Lê Quang Trí. 2022. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 1, 60-70. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 30. Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Đình Duy, Trịnh Phước Toàn, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thạch Sơn, Trần Sỹ Nam. 2022. Đánh giá chất lượng nước và thải lượng từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenacus vannamei) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 1, 213-225. ISSN 1859-2333. eISSN 2815-5599.

Thông báo

Số lượt truy cập

9624673
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
703
32497
289708
9624673

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn