LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: TRƯƠNG CHÍ QUANG                      Giới tính: Nam         

Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1978                      Nơi sinh: Cần Thơ   

Quê quán: TP. Vị Thanh – Hậu Giang                   Dân tộc: Hoa            

 

E-mail: tcquang@ctu.edu.vn

                       

Chức vụ:                    Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên đất đai -  Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Ngạch viên chức: Giảng viên                                 Thâm niên giảng dạy: 15 năm       

Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                            Nơi đào tạo:  Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Tin học                           Năm tốt nghiệp: 2001         

 1. Sau đại học

- Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo: 2007-2009                                Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chuyên ngành đào tạo: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Tên luận văn: Ứng dụng GIS trong quản lý sản xuất lúa và cảnh báo sớm tình hình nhiễm rầy nâu trên lúa.

Tháng, năm được cấp bằng: 11 - 2009

- Tiến sĩ:

Thời gian đào tạo: 2012-2016                                 Nơi đào tạo: Đại học Pierre and Marie Curie (Sorbonne University), Pháp

Chuyên ngành đào tạo: Tin học, mô phỏng hệ thống phức

Tên luận văn: Tích hợp mô hình nhận thức của con người vào mô hình đa tác tử, ứng dụng trong quy hoạch sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu ở ĐBSCL.

Tháng, năm được cấp bằng: 1 - 2017

 1. Ngoại ngữ

- Pháp Văn,  Mức độ thành thạo:  TCF 350 + Bài viết (EE) B2

- Anh Văn,  Mức độ thành thạo:  TOEIC 575

 

III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2001 - 2004

Bộ môn Khoa Học Đất & QLĐĐ, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại Học Cần Thơ

Cán bộ phục vụ giảng dạy

2004-2009

Bộ môn Khoa Học Đất & QLĐĐ, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại Học Cần Thơ

Giảng viên

Từ năm 2010

Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại Học Cần Thơ

Giảng viên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng phần mềm kết nối GIS và thiết bị định vị toàn cầu để xác định, tạo độ di chuyển, ứng dụng trong khảo sát, kiểm tra hiện trạng đất

2008

Bộ

Chủ nhiệm

2

Ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi tiến độ xuống giống liên quan đến cảnh báo rầy nâu trên lúa ở ĐBSCL

2011

Bộ

Chủ nhiệm

3

Ứng dụng ảnh MODIS theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt đất và tình hình hạn hán khu vực đbscl trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu

2011

Trường

Chủ nhiệm

4

Webgis trong tra cứu thông tin thửa đất và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã

2012

Trường

Chủ nhiệm

5

Ứng dụng mô hình đa tác tử để mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện mực nước biển dâng.

2015

Trường

Chủ nhiệm

6

Mô phỏng sự thay đổi diện tích đất trồng lúa ở các tỉnh vùng ven biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện hạn mặn.

2018

Trường

Chủ nhiệm

 

 

Kinh nghiệm tổ chức và giảng dạy các lớp tập huấn:

2014, 2015, 2017, 2018: Tham gia giảng dạy các lớp tập huấn Sử dụng mô hình đa tác tử trong quản lý đô thị, sử dụng đất - Khóa học mùa hè Tam Đảo

2014:   WebGIS trong quản lý dữ liệu chuyên ngành Tài nguyên môi trường

2013:   Phần mềm PPDMS trong quản lý dữ liệu Bảo vệ thực vật các tỉnh Phía Nam.

2013:   Sử dụng WebGIS và ảnh viễn thám MODIS để theo dõi mùa vụ của tỉnh An Giang.

2012:   Sử dụng ảnh MODIS theo dõi diện tích lúa và cảnh báo dịch hại trên lúa cho cán bộ bảo vệ thực vật Phía Nam.

2011:  Sử dụng GIS trong quản lý hồ sơ địa chính.

2010:   Phần mềm PPDMSST cho cán bộ chi cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Sóc Trăng

2010:  GIS và viễn thám trong quản lý rừng ngập mặn (sử dụng ảnh Quickbird) cho cán bộ dự án GTZ Bạc Liêu

2004: Sử dụng GIS trong quản lý rừng cho cán bộ lâm nghiệp các tỉnh ĐBSCL.

 

 1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

 

 1. Truong, C.Q., Huynh, Q.N., Nguyen, T. T., 2018. An urban growth model for cities separated by rivers and canals. International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2018, Can Tho University 22-25 November, 2018, pp.183-187
 2. Trương Chí Quang, Huỳnh Quang Nghi và Võ Quang Minh, 2017. Mô phỏng sự thay đổi diện tích đất lúa dưới tác động của hạn, mặn - Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 144-158. doi: 10.22144/ctu.jsi.2017.063
 3. Philippon, D., Choisy, M., Drogoul, A., Gaudou, B., Marilleau, N., Taillandier, P., Truong, Q.C., 2017. Exploring Trade and Health Policies Influence on Dengue Spread with an Agent-Based Model, in: Nardin, L.G., Antunes, L. (Eds.), Multi-Agent Based Simulation XVII. Springer International Publishing, Cham, pp. 111–127. doi:10.1007/978-3-319-67477-3_6
 4. Caillou, P., Gaudou, B., Grignard, A., Truong, C.Q., Taillandier, P., 2017. A Simple-to-Use BDI Architecture for Agent-Based Modeling and Simulation, in: Advances in Social Simulation 2015. Springer, Cham, pp. 15–28. doi:10.1007/978-3-319-47253-9_2.
 5. Drogoul A., Huynh N.Q. and Truong Q.C. (2016) Coupling environmental, social and economic models to understand land-use change dynamics in the Mekong Delta. Front. Environ. Sci. 4:19. doi:10.3389/fenvs.2016.00019
 6. Taillandier, P., Banos, A., Drogoul, A., Gaudou, B., Marilleau, N., Truong, Q.C., 2016. Simulating Urban Growth with Raster and Vector models: A case study for the city of Can Tho, Vietnam, in: Osman, N., Sierra, C. (Eds.), Autonomous Agents and Multiagent Systems, Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, pp. 154–171. Doi: 10.1007/978-3-319-46840-2_10.
 7. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, 2016. “Mô hình đa tác tử trong mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất” trong Võ Quang Minh (chủ biên), Ứng dụng Công nghệ thông tin địa lý và Viễn thám trong Nông nghiệp, Tài nguyên, Môi trường, Chương 13, NXB Đại học Cần Thơ.
 8. Trương Chí Quang, Nguyễn Thiên Hoa, Võ Quốc Tuấn, Võ Quang Minh. 2015. Mô hình Markov-Cellular Automata trong mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cưu Long. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số chuyên đề Công nghệ thông tin. ISBN: 1859-2333. Trang: 196-202.
 9. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Trịnh Vũ Phương. 2015. Quản lý dữ liệu nông thôn mới trên cơ sở Hệ thống thông tin địa lý. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 40. ISBN: 1859-2333. Trang: 110-119
 10. Truong, Q.C., Taillandier, P., Gaudou, B., Vo, M.Q., Nguyen, T.H., Drogoul, A., 2015. Exploring Agent Architectures for Farmer Behavior in Land-Use Change. A Case Study in Coastal Area of the Vietnamese Mekong Delta, in: Gaudou, B., Sichman, J.S. (Eds.), Multi-Agent Based Simulation XVI, Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, pp. 146–158. doi:10.1007/978-3-319-31447-1_10.
 11. Banos A., A. Drogoul, B. Gaudou, N. Q. Huynh, Q. C. Truong, A. D. Vo, 2015. Tools and models for understanding and exploring urban spatial dynamics. In: Lagrée S., 2015. A Glance at Sustainable Urban Development. Methodological, Crosscutting and Operational Approaches, Collection Conférences et Séminaires, n°13, AFD. pp. 173-200.
 12. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang,  Nguyễn Ngọc Huyền. 2015. Xây dựng hệ thống giám sát và phát triển bền vững Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Hội, ISSN: 978-604-82-1619-1. Trang 92-96.
 13. Truong Q.C., Taillandier P., Gaudou B., Nguyen T.H., Vo M.Q. and Drogoul A., A cognitive agent-based model for understanding land-use changes in the coastal areas of Vietnamese Mekong Delta, Vietnam. Conference on Mathematical and Computer Modeling of Complex Systems, 13-15/10/2014, IRD-France Nord and UPMC-LIP6, France. http://www.ummisco.ird.fr/pdi/spip.php?rubrique58
 14. Trương Chí Quang, Trần Thị Mơ, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Võ Quang Minh. 2014. Mô hình thay đổi sử dụng đất vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ISSN: 978-604-919-249-4, ngày 28-19/11/2014. 1. 181-191.
 15. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Dương Phước Thanh. 2014. Ứng dụng GIS trong quản lý và đánh giá biến động giá đất tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4. 1. 160-168.
 16. Lê Văn Thạnh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Trần Lê. 2014. Ứng dụng công nghệ WEBGIS trong công tác quản lý dữ liệu chăn nuôi - thú y tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4. 1. 58-67.
 17. Lê Văn Thạnh, Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Trần Lê. 2014. Ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý dữ liệu thủy lợi tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 30. ISBN: 1859-2333. Trang: 39-47
 1. Trương Chí Quang, Lê Văn Thạnh, Nguyễn Thiên Hoa, Trần Lê, Phạm Văn Quỳnh. 2013. Quản lý dữ liệu nước sạch Thành phố Cần Thơ bằng kỹ thuật WEBGIS. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. ISBN: 978-604-924-039-3. Trang 273-281
 2. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Châu, Hồ Văn Chiến. 2013. Quản lý dữ liệu rầy vào đèn phục vụ canh tác lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. ISBN: 978-604-924-039-3. Trang 282-290.
 3. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Võ Thúy An, Lê Ngọc Diện. 2013. Ứng dụng GIS trong quản lý đa dạng loài thủy sản Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013, ISBN: 978-604-924-039-3. Trang 177-186.
 4. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Lê Văn Thạnh, Nguyễn Phước Thành, 2013. Công nghệ WebGIS ứng dụng trong quản lý tiến độ xuống giống và tình hình dịch hại tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo Hội thảo quốc gia về Công nghệ thông tin năm 2013
 1. Trần Lê, Trương Chí Quang, Lê Văn Thạnh, Võ Quang Minh, Phạm Văn Quỳnh. 2013. Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trên WebGIS. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số chuyên đề. 2013. NXB ĐH Cần Thơ. ISSN 1859-2333. Trang 1-10.
 2. Huỳnh Thị Thu Hương, Trương Chí Quang, Trần Thanh Dân, 2012. Ứng dụng ảnh MODIS theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt đất và tình hình khô hạn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 24a. Trang 49-59. NXB ĐH Cần Thơ.
 3. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Trần Trọng Đức, Trần Thanh Tâm. Ứng dụng GIS dự báo trung hạn khả năng nhiễm rầy nâu trên lúa – trường hợp nghiên cứu ở Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 17a. 2011. NXB ĐH Cần Thơ.
 4. Nguyễn Hiếu Trung, Trương Chí Quang, Vũ Đình Bách, Trần Văn Hùng, 2011. WebGIS trong quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trang 375-383
 5. Trương Chí Quang, Lê Trung Chơn, Võ Quang Minh. Phương pháp chuyển đổi tọa độ bản đồ từ hệ quy chiếu INDIAN 1960 sang VN 2000. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 14. Trang 288-293. NXB ĐH Cần Thơ
 6. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh. Ứng dụng thiết bị định vị toàn cầu GPS trong khảo sát và cập nhật bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tạp chí Khoa học đất Việt nam số 32/2009. ISSN 0868-3743. Trang 22-25
 7. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh,  và Lê Minh Phương. Hệ thống hỗ trợ giải tỏa bồi hoàn phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai bằng ngôn ngữ lập trình MapBasic. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Khoa Nông nghiệp & SHƯD, ÐHCT, 2006. Trang 141-146.
 1. Vo Quang Minh, Pham Van Quynh, Pham Thi Minh Hieu, Truong Chi Quang. An initial method in application of GIS (geographic information system) in spatial delineation for early warning the potential risk of brown rice plant hopper (nivaparvata lugens). A case study in Trung An village, Thot Not district, Cantho city, Vietnam . Proceeding of Asian Conference on Remote Sensing(ACRS) 2007, http://www.a-a-r-s.org/acrs/proceeding/ACRS2007/Papers/TS1.4.pdf
 2. Phạm văn Quỳnh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Phạm Minh Hiếu 2006. Nghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật nội suy không gian trong dự báo dịch hại lúa - Trường hợp nghiên cứu sự phân bố rầy nâu ở tỉnh Cần Thơ. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Quyễn 2: BVTV-KHCT-DTGNN. ÐHCT, 2006. Trang 241-248
 3. Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Nguyễn Công Định, Hồ Văn Chiến, Nguyễn Hữu Huân. 2003. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý ( Geographic information system) trong quản lý dữ liệu bảo vệ thực vật phục vụ cảnh báo dịch hại cây trồng Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Trang 60-66. 2003
 4. Trương Chí Quang, Võ Quang Minh. Hệ thống quản lý truy xuất thông tin tài nguyên Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Trang 102-105. 2003.
 5. Trần Thị Ngọc Trinh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, 2005. Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khảo sát và phân tích đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long bằng phần mềm MapInfo. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Năm 2005. Trang 133-137.
 6. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang. 2003. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi giám sát đánh giá tài nguyên môi trường tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học công nghệ thông tin địa lý lần thứ 9 (GIS'9) 25-26/11/2003, Đại học quốc gia TP HCM. Trang 302-310

Thông báo

Số lượt truy cập

9625775
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1805
33599
290810
9625775

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn