Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2013

 1. Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy. 2013. Điều tra, khảo sát sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Phát triển nông thôn. Số 15/2013. ISSN 1859-1581.

 2. Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Trang Hoàng Như, Vương Tuấn huy và Lê Quang Trí. 2013. Xác định các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Số 27d. ISSN 1859-2333.

 3. Cao Quốc Đạt, Võ Quang Minh. 2013. Ứng dụng ảnh viễn thám xác định hiện trạng vùng đê bao mùa lũ tỉnh Kiên Giang năm 2012. Tạp Chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 12-2013. ISSN 1859-4581, 45-50.

 4. Huỳnh Văn Định, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh, 2013. Những trở ngại trong canh tác cây tiêu ở Phú Quốc và hiệu quả của phân hữu cơ đến năng suất cây tiêu. Tạp chí Khoa học đất, số 42-2013. ISSN 0868-3743. Hội Khoa học đất Việt Nam, 28-31.

 5. Huỳnh Văn Định, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh. 2013. Những trở ngại trong canh tác cây Tiêu Phú Quốc và hiệu quả phân hữu cơ. Tạp Chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 12-2013. ISSN 1859-4581, 170-173.

 6. Trần Lê, Trương Chí Quang, Lê Văn Thạnh, Võ Quang Minh, Phạm Văn Quỳnh. 2013. Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trên WebGIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Công nghệ thông tin. ISSN: 1859-2333, 1-10.

 7. Trần Thanh Dân, Võ Quang Minh, Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Dân. 2013. Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ công tác quản lý thời vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bằng ảnh viễn thám và công nghệ GIS. Tuyển tập báo cáo khoa học Công nghệ sáng tạo trong nông nghiệp năm 2013 (chủ biên Thài Thành Lượm). ISBN 987-604-6702146. NXB Khoa Học và kỹ Thuật, 72-78

 8. Trần Thi Hiền, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Thanh Dân, Hồ Văn Chiến, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Phước Thành. 2013. Theo dõi hiện trạng trà lúa phục vụ cảnh báo dịch hại lúa trên cơ sở sử dụng công nghệ viễn thám và GIS.  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Công nghệ thông tin. ISSN: 1859-2333, 143-151.

 9. Võ Quang Minh, Hồ Văn Chiến. 2013. Theo dõi tiến độ xuống giống và cơ cấu mùa vụ phục vụ cảnh báo dịch hại lúa ở ĐBSCL trên cơ sở ảnh viễn thám. Tạp Chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 12-2013. ISSN 1859-4581, 84-90

 10. Võ Quang Minh, Mai Công Hưởng, Trần Kim Tính. 2013. Xây dựng các tiêu chuẩn phân cấp môi trường đất đai phục vụ cho phân cấp đánh giá tài nguyên đất phèn vùng ĐBSCL. Tạp chí Khoa học đất số 42-2013. ISSN 0868-3743. Hội Khoa học đất Việt Nam, 62-70

 11. Võ Quang Minh, Trần Thanh Dân, Huỳnh Thị Thu Hương. 2013. Quản lý hiện trạng trà lúa và cảnh báo dịch hại trên lúa tỉnh An Giang bằng công nghệ viễn thám và kỹ thuật GIS. Tuyển tập báo cáo khoa học Công nghệ sáng tạo trong nông nghiệp năm 2013 (chủ biên Thài Thành Lượm). ISBN 987-604-6702146. NXB Khoa học và kỹ Thuật, 65-71

 12. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Văn Bạo. Đánh giá thích nghi đất đai và đề xuất kiểu sử dụng đất có hiệu quả tại vùng đệm xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12 năm 2013, 51-60.

 13. Nguyễn Văn Công, Phạm Hữu Nghị. 2013. Ảnh hưởng của sử ụng phối trộn thuốc trừ sâu hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fenobucarb cho lúa đến đến enzyme Chlolinesterase ở cá Rô đồng (Anabas testudineus, Bloch, 1972). Tạp chí khoa học – ĐHSP TP HCM 47, 98-104

 14. Lê Anh Tuấn, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu lên di sản văn hoá và bảo tàng ở lưu vực sông Mekong. Trong tập sách “Bảo tàng và Di sản Văn hoá trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu”, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 536 trang.

 15. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Thị Soàn, Văn Minh Quang. 2013. Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng bằng bể USBF. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 23-30.

 16. Lâm Thị Mỹ Nhiên, Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. Vai trò của Bồn bồn trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo xử lý nước thải ao nuôi cá Tra thâm canh tuần hoàn kín. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 31-36.

 17. Võ Ngươn Thảo, Trương Thị Nga, Huỳnh Trọng Khiêm. 2013. Các yếu tố môi trường và các thành phần đạm trong rừng ngập mặn tại cồn Ông Trang, tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 37-44.

 18. Dương Trí Dũng, Huỳnh Thị Quỳnh Như. 2013. Đánh giá sự ô nhiễm trên rạch Sang Trắng qua sự phân bố của động vật đáy. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 51-57.

 19. Ngô Quốc Dũng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2013. Thiết kế chế tạo bể USBF xử lý nước thải sơ chế thủy sản. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 66-75.

 20. Lê Nguyễn Băng Châu, Nguyễn Trường Thành, Mai Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2013. Đánh giá khả năng sinh khí của mẻ ủ yếm khí bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh với rơm sau ủ nấm. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 76-82.

 21. Bùi Thị Nga, Võ Xuân Hùng, Nguyễn Phan Nhân. 2013. Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 83-88.

 22. Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Lưu Thanh Sang. 2013. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1993-2010. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 29, 89-95.

 23. J.E.J.Hagenvoort, Van Pham Dang Tri. 2013. Adaptation to Saline Intrusion in the Coastal area of Vinh Chau, the Vietnamese Mekong Delta. VNU Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 29, No. 3, 1-9.

 24. Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. So sánh các mô hình dự báo lượng mưa cho thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 80-90.

 25. Hoàng Thị Thanh Thủy, Lê Anh Tuấn. 2013. Sử dụng phương pháp thu dụng để so sánh hiệu quả kinh tế các giải pháp xử lý nước thải ao nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 17 – 22.

 26. Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Việt Nữ. 2013. Công nghệ túi ủ khí sinh học ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Trường Đại học Cần Thơ, 28, 23-29.

 27. Dương Trí Dũng, Đào Minh Minh. 2013. Đánh giá sự ô nhiễm của rạch Cái Khế qua sự phân bố của động vật đáy. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 30-37.

 28. Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Cô Thị Kính. 2013. Sử dụng vật liệu địa phương để loại đạm và lân trong nước thải chế biến thủy sản. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 38-46.

 29. Phạm Văn Toàn. 2013. Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và một số giải pháp giảm thiểu việc sử dụng thuốc không hợp lý trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 47-53.

 30. Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. Hiệu chỉnh dữ liệu mưa từ mô hình mô phỏng khí hậu khu vực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 54-63.

 31. Đào Quốc Bình, Lâm Nguyễn Ngọc Hoa và Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. Chất lượng nước trong hệ thống nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectorlis) thâm canh kết hợp với bèo tai tượng (Pistia stratiotes). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 64-72.

 32. Trần Anh Thư, Nguyễn Hoàng Oanh và Trương Thị Nga. 2013. Khảo sát hàm lượng As, Cd, Cu, Zn tại vùng bao đê kiểm soát lũ tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 73-79.

 33. Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Jan Bentzen và Kjeld Ingvorsen. 2013. Khảo sát hiện trạng sử dụng và tiềm năng sử dụng hầm ủ biogas ở một số xã thuộc tỉnh Tiền Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 80-85.

 34. Trương Thị Phương Thảo, Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. Ảnh hưởng của nồng độ đạm lên sinh trưởng cây bồn bồn trên hệ thống đất ngập nước kiến tạo. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27, 116 – 121.

 35. Lê Anh Tuấn. 2013. Adaptation to Climate Change for Improving Public Health in Vietnam. Vietnam Journal of Public Health, Vol. 1, p. 9-11. ISSN 1859-1132.

 36. Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Thị Song Bình. 2013. Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2011 và xu hướng thay đổi trong tương lai trên vùng đất phèn tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27, 72 -79. ISSN: 1859 – 2333.

 37. Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương. 2013. Đánh giá biến động nguồn tài nguyên đất đai cho các huyện ven biển tỉnh Bến Tre dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27, 80-86. ISSN: 1859 – 2333.

 38. Võ Thị Phương Linh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. Đánh giá động thái thủy văn và sử dụng đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27, 87-94. ISSN: 1859 – 2333.

 39. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Long Toản, Phan Thanh Thuận. 2013. Xử lý nước dưới đất ô nhiễm Arsenic quy mô hộ gia đình. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 36-43.

 40. Nguyễn Thành Tựu, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. Động thái dòng chảy ở vùng tứ giác Long Xuyên dưới tác động của đê bao ngăn lũ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 85-93.

 41. Trương Thị Yến Nhi, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thụy Kiều Diễm, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. Ứng dụng mô hình toán mô phỏng đặc tính thủy lực và diễn biến chất lượng nước trên tuyến kênh Xáng, thành phố Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 76-84.

 42. Lâm Mỹ Phụng, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Quốc Đạt. 2013. Ứng dụng mô hình toán thủy lực một chiều đánh giá và dự báo tình hình xâm nhập mặn trên hệ thống sông chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 68-75.

 43. Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. Tác động của thay đổi chế độ thủy văn lên việc sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 59-67.

 44. Lâm Thị Mỹ Nhiên, Nguyễn Hồng Khoa, Hans Brix, Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. Đánh giá đạm trong hệ thống xử lý nước thải ao nuôi cá tra thâm canh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 44-51.

 45. Bùi Thị Nga, Nguyễn Thị Thùy, Huỳnh Vương Thu Minh, Hồ Nguyệt Hằng. 2013. Hiệu suất xử lý COD, tổng đạm, tổng lân của hệ thống xử lý nước thải tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 52-58.

 46. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Huỳnh Thị Thu Hương. 2013. Theo dõi hiện trạng sinh thái ven bờ và nuôi thủy sản biển ứng dụng kỹ thuật viễn thám tại Bắc đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 119-126.

 47. Võ Thị Yến Lam, Nguyễn Văn Công. 2013. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật fenobucarb đến cholinesterase ở cá lóc (Channa striata) trong ruộng lúa. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 142-148.

 48. Lê Quang Trí, Nguyễn Phạm Xuân Tài, Phạm Thanh Vũ. 2013. Tối ưu hóa trong việc lựa chọn các mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững cấp huyện nghiên cứu cụ thể huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 173-182.

 49. Ngô Văn Út, Trần Hoàng Tuân, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Vũ Ngọc Út, Trương Hoàng Minh. 2013. Hiện trạng môi trường – kỹ thuật và tài chính của nghề nuôi ốc hương (Babylonia areolata link, 1807) ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 25, 231-238.

 50. Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Việt An, Nguyễn Thị Thùy Duyên. 2013. Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Môi trường, 7, 56-58, ISSN: 1859 – 042X.

 51. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. Ảnh hưởng của kích cỡ và loại vật liệu lên khả năng hấp phụ và bản chất giải hấp phụ lân của một số vật liệu tái chế. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 10-16.

 52. Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Lê Quang Trí, Phan Hoàng Vũ. 2013. Sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại các huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 46-54.

 53. Nguyễn Thị Song Bình, Ngô Thị Thanh Hằng. 2013. Hiệu quả kinh tế xã hội các mô hình canh tác triển vọng trên vùng đất phèn tại xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 149-154.

 54. Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2013. Phân vùng sinh thái nông nghiệp theo thủy văn, thổ nhưỡng và hiện trạng canh tác cho các huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 227-236.

 55. Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Minh Đông, Lê Tấn Lợi. 2013. Ảnh hưởng của biện pháp tưới lên hiệu quả sử dụng phân đạm, năng suất lúa trên đất phù sa và đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 255- 261.

 56. Nguyễn Văn Quí, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. Mô phỏng động thái đạm hữu dụng trong đất lúa bằng phần mềm Stella. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 262-268.

 57. Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Điệp Văn Đen. 2013. Đánh giá tình hình sạt lở, bồi tụ khu vực ven biển tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu từ 1995-2010 sử dụng viễn thám và công nghệ GIS. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 35-43.

 58. David M. Robbins, Nguyễn Hữu Chiếm, Ashley A. Thomson, 2013. Hệ thống đồng phân hủy thu hồi khí Methane và sử dụng tối ưu hóa quy mô hộ gia đình vùng hạ lưu sông Mekong. Tạp chí Khoa học Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh. Số 05, 62-71.

 59. Đoàn Thị Trúc Linh, Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi, 2013. Sử dụng Trichoderma ủ bùn cống thải tại TPCT. Tạp chí Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn 14, 32-41.

 60. Nguyễn Công Thuận, Yoshiko Iizumi, Nguyễn Hữu Chiếm, Taro Izumi, Eiji Matsubara, 2013. Sử dụng kỹ thuật đồng vị bền nitơ và cacbon để đánh giá sự lựa chọn thức ăn của cá sặc rằn (Trichogaster spectoralis). Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn và Nông nghiệp, Việt Nam. Số 4, 166-169.

 61. Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, 2013. Tải lượng COD, tổng đạm, tổng lân của ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở khu vực P.Thới An, Ô Môn, TPCT. Tạp chí Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn 3-4, 159-165.

 62. Nguyễn Văn Kha, Bùi Thị Nga, 2013. Sử dụng cỏ vườn để sản xuất khí sinh học ở ĐBSCL. Tạp chí Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn 2, 64-70.

 63. Trương Thị Nga, Lê Văn Bình và Lê Anh Tuấn, 2013. Phân bố của các loài thực vật thân thảo theo độ sâu ngập nước tại vườn quốc gia Tràm chim. Tạp chí Khoa học Đất. Số 41, 51-55.

 64. Trương Hoàng Minh, Trần Ngô Minh Toàn, Trần Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, 2013. Hiện trạng môi trường- Kỹ thuật và Tài chính của nghề nuôi cá Bóp trên lòng ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26b.2013.

 65. Vương Tuấn Huy, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, và Nguyễn Hiếu Trung, 2013. Ứng dụng mô hình Aquacrop mô phỏng năng suất lúa trong điều kiện các yếu tố khí hậu thay đổi tại vùng Bắc Quốc Lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu. Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số 13.

 66. Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí và Ngô Ngọc Hưng, 2013. Diễn biến mặn của nguồn nước và một số tính chất hóa học đất trồng mía ở Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng. Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số 12.

 67. Trương Thị Nga, Lê Thanh Tân. 2013. Đặc điểm môi trường sống của lúa ma (Oryza rufipogon L) tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Tạp chí Khoa học Đất, số 41, 59-62, ISSN: 0868-3743.

 68. Trương Thị Nga, Lê Văn Bình, Lê Anh Tuấn, 2013. Phân bố của các loài thực vật thân thảo theo độ sâu ngập nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Tạp chí Khoa học Đất, số 41, 51-55. ISSN: 0868-3743.

 69. Trương Thị Nga, Võ Thị Trúc Hà, 2013. Đa dạng sinh học rừng ngập mặn tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đất, số 41, 68-72. ISSN: 0868-3743.

Thông báo

Số lượt truy cập

9639176
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6333
47000
6333
9639176

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn