Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2021

 1. Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Dương Minh Truyền, Lý Văn Lợi và Trương Hoàng Đan. 2021. Đánh giá một số chỉ tiêu nước mặt ở các mô hình canh tác tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 1-7. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 2. Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Dương Minh Truyền, Lý Văn Lợi và Trương Hoàng Đan. 2021. Đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng môi trường đất ở các mô hình canh tác vùng nước ngọt vào mùa mưa tại huyện Cù Lao Dung – tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 8-13. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 3. Phạm Ngọc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đặng Thị Minh Thùy, Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. Ảnh hưởng của pH, khối lượng, thời gian và nồng độ nitrate lên khả năng hấp phụ nitrate của than tre trong nước thải biogas. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 14-23. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 4. Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Lâm Văn Hậu, Mitsunori Tarao. 2021. Đánh giá độ phì nhiêu đất canh tác lúa trong và ngoài đê bao ngăn lũ ở nhóm đất có vấn đề của tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 51-66. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 5. Đỗ Thị Xuân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Quốc Khương, Phạm Thị Hải Nghi. 2021. Ảnh hưởng của biochar và kỹ thuật quản lý nước lên một số đặc tính hóa học và sinh học đất cuối vụ lúa tại quận Bình Thủy – thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 67-78. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 6. Nguyễn Thanh Giao, La Nguyễn Khiết Linh, Lâm Thị Kiều Trinh, Huỳnh Thị Hồng Nhiên. 2021. Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác sầu riêng tại Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 79-89. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

   

 7. Nguyễn Văn Công, Huỳnh Thị Diễm, Trần Thị Thanh Xuân, Trần Sỹ Nam, Bùi Thị Bích Hằng. 2021. Ảnh hưởng của marshal 200SC đến cholinesterase và tăng trưởng cá mè vinh (Barbonymus gonionotus). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 90-100. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 8. Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Công Thuận. 2021. Đánh giá lý – hóa tính đất trồng lúa trong và ngoài đê bao khép kín huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 101-107. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 9. Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn. 2021. Tái sử dụng ống hút nhựa làm giá thể trong bể lọc sinh học ngập nước để xử lý nước thải sinh hoạt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 121-129. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 10. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2021. Đánh giá sự tích lũy carbon trong đất rừng ngập mặn tại vườn quốc gia mũi Cà Mau. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 130-138. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 11. Đặng Minh Quân, Lê Thành Nghề, Nguyễn Hoài Thanh, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Sỹ Nam. 2021. Đa dạng thành phần loài cỏ dại thủy sinh trong hệ sinh thái đồng ruộng ở tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 150-162. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815- 5599.

 12. Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. Loại bỏ chlorpyrifos ethyl trong nước bằng than sinh học trấu. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 163-169. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 13. Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. Đa dạng thực vật nổi trong và ngoài đê bao khép kín xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 170-183. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

   

 14. Đinh Minh Quang, Phan Hoàn Gièo, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Đức Tôn. 2021. Nghiên cứu đặc điểm ống tiêu hóa và hệ số béo của cá bống cát tối Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 184-190. ISSN 1859- 2333. e-ISSN 2815-5599.

 15. Đỗ Thị Xuân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Phúc Tuyên, Nguyễn Phạm Anh Thi, Cao Thị Mỹ Tiên, Phan Thị Kim Ba, Mitsunori Tarao, Bùi Thị Minh Diệu. 2021. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 191-199. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 16. Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Thị Kim Hai, Hồ Minh Nhựt, Huỳnh Công Khánh. 2021. Đánh giá hiệu quả tài chính, xã hội, môi trường của mô hình canh tác lúa trong vùng đê bao trước và sau xả lũ tại huyện Tri Tôn, An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 16-24. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 17. Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. Bổ sung than sinh học trấu và tre làm giảm phát thải khí CH4 của đất ngập nước trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 32-40. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 18. Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lâm Văn Hậu. 2021. Đánh giá hiện trạng canh tác và hiệu quả tài chính của canh tác lúa trong và ngoài đê bao ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên – tỉnh an Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 41-51. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 19. Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hồng Trang, Nguyễn Ngọc Trúc Thanh, Võ Quốc Thành. 2021. Đánh giá các yếu tố tác động đến chuyển đổi các loại hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 91- 102. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 20. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Mai Hữu Phước, Nguyễn Ngọc Duy, Mai Xuân. 2021. Xác định và đánh giá các yếu tố tác động đến các mô hình canh tác tại tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 103-114. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 21. Trương Chí Quang, Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Vũ Bằng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hồng Thảo. 2021. Mô hình hóa sự thay đổi sử dụng đất dựa trên lựa chọn đa tiêu chí. Trường hợp nghiên cứu ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 115-125. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 22. Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2021. Thực trạng phát sinh rác thải nhựa trong trường học – nghiên cứu điển hình tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 126-137. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 23. Mai Xuân, Lê Tấn Lợi. 2021. Đánh giá thực trạng khô hạn tại tỉnh Bến Tre. 2021. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 148-157. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 24. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Tấn Phát. 2021. Theo dõi tác động của đê bao ngăn lũ lên hiện trạng canh tác lúa vùng Đồng Tháp mười năm 2000 và 2019 sử dụng ảnh viễn thám. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 158-171. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 25. Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Đặng Thị Thu Trang, Huỳnh Trần Lan Vi, Phạm Việt Nữ, Đặng Hữu Trí, Vũ Thị Xuân Nhường, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang. 2021. Ảnh hưởng tưới nước sông nhiễm mặn lên sinh trưởng và năng suất của hai giống mè đen (Sesamum indicum L.). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 172-182. ISSN 1859-2333. e- ISSN 2815-5599.

 26. Nguyễn Hiếu Trung, Trần Thị Kim Hồng, Trần Nguyễn, Nguyễn Vũ Luân. 2021. Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên các mô hình canh tác nông nghiệp tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 183-189. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815- 5599.

   

 27. Nguyễn Tấn Lợi, Võ Quốc Tuấn. 2021. Phân loại đất đô thị sử dụng các ảnh chỉ số từ ảnh vệ sinh Sentinel-2 – Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Long Xuyên, thành phố Cà Mau và quận Ninh Kiều. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, tập 57, 190-199. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

 28. Trương Xuân Việt, Nguyễn Hoàng Việt, Lê Hoàng Thảo, Cù Vĩnh Lộc, Trần Hoàng Việt, Lê Thành Phiêu và Nguyễn Hiếu Trung. 2021. Giải pháp quy hoạch quản lý dữ liệu hỗ trợ nông nghiệp thông minh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 57, số 6, 30 – 41. ISSN 1859-2333.

 29. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hoàng và Bùi Hoàng Phúc. 2021. Phân tích xu hướng phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 – 2019. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 57, số 6, 11 – 21. ISSN 1859-2333.

 30. Phạm Ngọc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Lê Thị Thanh Trúc, Huỳnh Thị Hồng Xuyến, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. Nghiên cứu khả năng hập phụ nitrat trong môi trường nước của than sinh học từ tram. Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh. 50. 40 – 53.

 31. Phạm Ngọc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đăng Thị Minh Thúy, Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni trong môi trường nước của than sinh học từ tram. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 17. 129 – 136.

 32. Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Ngọc Thoa, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. Sự hấp phụ nitrat của than sinh học sản xuất từ trấu (O. SATIVA L., OM5451). Tạp chí khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên. Tập 130, số 1A. 31 – 39. pISSN 1859-1388.

 33. Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Ngọc Thoa, Lâm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. Nghiên cứu hâp phụ nitrat bằng than sinh học từ lục bình. TNU Journal of Science and Technology. 226. 17 – 24.

 34. Nguyễn Đạt Phương, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. Nghiên cứu sự sinh trưởng của cây rau muống khi bổ sung than sinh học trấu hấp phụ amoni. TNU Journal of Science and Technology. 226. 371 – 379.

 35. Phạm Văn Toàn, Mai Phước Vinh, Nguyễn Văn Dũng. 2021. Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước và giải pháp xử lý nước thải từ ao nuôi cá lóc (Channa striata) lốt bạc. Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp. Vol 5 (1)-2021-2300-2309. ISSN 2588-1256. https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/514

 36. Phạm Việt Nữ, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Huỳnh Thị Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Ngô Thụy Diễm Trang, 2021. Tác động xâm nhập mặn lên hoạt động canh tác lúa 3 vụ và một số giải pháp ứng phó tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 415: 175-181.

 37. Đặng Thị Thu Trang, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang, 2021. Khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh khối của ba loài cỏ Para, Ghine và Setaria làm thức ăn gia súc trên đất nhiễm phèn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 401: 86-94.

 38. Nguyễn Thanh Giao, Trần Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Hồng Nhiên. 2021. Ứng dụng thống kê đa biến phân vùng chất lượng nước và đề xuất vị trí thu mẫu nước tại khu bảo tồn Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng. 2021 (14): 153 – 159.

 39. Nguyễn Thanh Giao và Bùi Thị Bích Liên. 2021. Khảo sát chất lượng đất tại khu bảo tồn Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học đất. 2021 (63): 47 – 52.

 40. Nguyễn Thị Thúy Vy, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hoàng Hiếu, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí. 2021. Hiệu quả quản lý tài nguyên nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản dưới tác động của xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, số 4 (2021): 82 – 92. ISSN 1859 – 2333.

 41.  Nguyễn Thị Kim Huê, Đặng Thanh Thảo, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2021. Nghiên cứu khả năng hấp thu nitrate và phosphate của vi tảo được phân lập từ nước thải sinh hoạt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, số 4 (2021): 73 – 81. ISSN 1859 – 2333.

 42. Trương Chí Quang, Lê Vũ Bằng, Võ Quang Minh. 2021. Ứng dụng sản phẩm ảnh chỉ số diện tích lá (MODIS LAI) và hệ thống quan trắc dữ liệu thời tiết trong mô hình ước đoán năng suất lúa. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, số 4 (2021): 53 – 64. ISSN 1859 – 2333.

 43. Nguyễn Thanh Giao, Lâm Thị Kiều Trinh, La Nguyễn Khiết Linh. 2021. Đánh giá hiện trạng và công tác quản lý rác thải điện tử gia dụng tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, số 3A (2021): 31 – 39. ISSN 1859 – 2333.

 44. Phạm Công Phú, Trương Vũ Luân, Phạm Thảo Trang, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2021. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sơ chế tôm bằng mô hình IFAS có bổ sung vi khuẩn nitrate hóa. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, số 3A (2021): 82 – 90. ISSN 1859 – 2333.

 45. Le Van Du, Nguyen Thanh Giao, Truong Hoang Dan. The Variation of Water Quality in Three Land Use Types in U Minh Ha National Park, Ca Mau Province, Vietnam Using Multivariate Statistical Approaches. Water (Q1), 2021, 13(11): 1-15.

 46.  Nguyen Thanh Giao and Vo Quang Minh. 2021. Evaluating surface water quality and water monitoring variables in Tien River, Vietnamese Mekong Delta. Jurnal Teknologi (Q3). 83(3): 29-36. IESSN 2180-3722.

 47. Nguyen Thanh Giao, Huynh Thi Hong Nhien, Truong Hoang Dan. 2021. Characteristics of Surface Water Quality and Diversity of Zoobenthos in Water Bodies, An Giang province, Vietnam. Applied Environmental Research (Q4), 2021, 43(2):60-76. ISSN 2287-0741.

 48. Nakharin Therdkiattikul, Nguyen Thanh Giao, and Sumana Siripattanakul-Ratpukdi. 2021. Manganese removal by activated carbon-barium alginate-entrapped cells for biofiltration: morphology, durability, settling velocity, and treatability. Applied Environmental Research (Q4), 2021, 43(1): 127-139.

 49. Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Quãng Thị Dal, Trương Chí Quang, Phạm Quốc Việt. 2021. Ứng dụng công nghệ UAV (drones) theo dõi và hỗ trợ cảnh báo sớm dịch hại vùng canh tác lúa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Tập 57, số 2 (2021), 28 – 38. ISSN 1859 – 2333.

 50. Dang Huynh Giao, Truong Tuong Vi, Ho Thi Thu Ngan, Nguyen Van Binh, Ho Ngoc Tri Tan, Pham Van Toan. 2021. Bimetallie CuCo-Zeolitic imidazole frameworks (CuCp-ZIFs): synthesis and characterization. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ (tiếng Anh), Tập 13 (1), 78-84. ISSN 2615-9422. (cập nhật ngày 24/5/2021)

 51. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Thanh Giám, Trần Sỹ Nam, Trần Bá Linh, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hồ và Phạm Duy Tiễn. 2021. Phân bố hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) tỉnh An Giang sử dụng ảnh viễn thám Sentinel A. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 57, số 1, 1-7.

 52. Võ Hoàng Việt, Võ Thị Phương Thảo, Võ Hữu Nghị, Đỗ Hữu Thành Nhân, Phạm Văn Toàn và Ngô Thụy Diễm Trang. 2021. Khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh khối của bồn bồn (Typha orientalis), cỏ bàng (Lepironia rticulata) và năn tượng (Scirpus littoralis) trồng trên đất phèn. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 57, số 1, 152-162.


Thông báo

Số lượt truy cập

9639865
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7022
47689
7022
9639865

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn