XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2022

1.        

Đặng Trung Thành, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết. 2022. Application of MicroStation and Tk-Tool in Assessing the Current Status and the Change of Agricultural Land in Ben Cat Town from 2014 to 2019. Research in Intelligent and Computing in Engineering (Số In Raghvendra Kumar, Nguyen Ho Quang, Vijender Kumar Solanki, Manuel Cardona, Prasant Kumar Pattnaik). 241-253.   https://doi.org/10.1007/978-981-15-7527-3_24

2.        

Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương,  Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải. 2022. HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển (Số Nguyễn Thanh Phương). 371-378.

3.        

Lê Tấn Lợi, Mai Xuân. 2022. Nghiên cứu về thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất canh tác tại tỉnh Bến Tre. Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre) (Số Lê Tấn Lợi). 20-27.

4.        

Nguyễn Xuân Hoàng, Kim Lavane, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Hồng Toàn. 2022. Công nghệ môi trường trong thời đại công nghiệp 4.0. Nông nghiệp ĐBSCL Hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022 (Số Nguyễn Thanh Phương). 82 - 95.

5.        

Nguyễn Thanh Bình, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Kiều Diễm, Hà Tấn Linh. 2022. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Hiện trạng và định hướng phát triển (SDMD2022) (Số Nguyễn Thanh Phương). 54-81.

6.        

Mai Xuân, Lê Tấn Lợi. 2022. Phân tích mối liên hệ của các yếu tố tác động đến các mô hình sử dụng đất canh tác tại tỉnh Bến Tre. Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre) (Số Lê Tấn Lợi). 71-83.

7.        

Nguyễn Mai Hữu Phước, Lê Tấn Lợi, Mai Xuân, Nguyễn Ngọc Duy. 2022. Đánh giá các yếu tố tác động đên các mô hình canh tác tại tỉnh Bến Tre. Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre) (Số Lê Tấn Lợi).

8.        

Đặng Trung Thành, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh. 2022. Weight of Factors Affecting Sustainable Urban Agriculture Development (Case Study in Thu Dau Mot Smart City). Lecture Notes in Networks and Systems (Số In Pandian Vasant, Ivan Zelinka, Gerhard-Wilhelm Weber). 707-717. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93247-3_68

9.        

Đặng Trung Thành, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Huỳnh Ánh Tuyết Nguyên. 2022. Evaluation of the Economic Efficacy of Models for Urban Agricultural Production in Binh Duong Province, Vietnam. Lecture Notes in Networks and Systems (Số In Pandian Vasant, Gerhard-Wilhelm Weber, José Antonio Marmolejo-Saucedo, Elias Munapo, J. Joshua Thomas). 732-744.     https://doi.org/10.1007/978-3-031-19958-5_69

10.     

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Ngô Quốc Dũng. 2022. Thử nghiệm bể bùn sinh học lọc dòng ngược xử lý nước thải chế biến thủy sản. Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" (Số 1). 316 - 325. ISBN: 978-604-357-092-2

11.     

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Đặng Thị Hồng Yến. 2022. Thử nghiệm ứng dụng bể bùn sinh học lọc dòng ngược xử lý nước thải nhà hàng. Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" (Số 1). 408 - 415. ISBN: 978-604-357-092-2

12.     

Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Như Ý, Bùi Như Ý. 2022. Khảo sát hiện trạng môi trường nông thôn bằng công cụ PRA - trường hợp xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" (Số 1). 416 - 425. ISBN: 978-604-357-092-2

13.     

Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Trần Mỹ Linh. 2022. Đánh giá chất lượng nước kênh E, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ bằng chỉ số chất lượng nước năm 2019 - 2020. Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" (Số 1). 345 - 355. ISBN: 978-604-357-092-2

14.     

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Hãi Yến, Trần Nguyễn Thanh Trúc. 2022. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA FENOBUCARB Ở NỒNG ĐỘ GÂY CHẾT ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE VÀ HÔ HẤP CÁ MÈ VINH. Tài nguyên và Môi trường (Số Kỳ 1). 36-38.

15.     

Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thị Thúy Loan, Lê Hữu Thịnh. 2022. Tính chất đất trong canh tác lúa 3 vụ ở đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một (Số 1). 62 - 71. https://vjol.info.vn/index.php/tdm/article/view/66031

16.     

Trần Sỹ Nam, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Tuyết Như, Phạm Văn Đệ, Phạm Văn Tú. 2022. Bổ sung than trấu và than tràm vào đất trồng lúa làm giảm phát thải khí CH4, N2O trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tài nguyên và Môi trường (Số 388). 86-88.

17.     

Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam,  Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2022. ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI Ở TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN CỦA XÃ VĨNH THẠNH TRUNG, HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Số 131). 51-70. DOI: 10.26459/hueunijard.v131i3B.6486

18.     

Nguyễn Lê Như Ngọc, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao. 2022. Những yếu tố dẫn đến thay đổi của Luật bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường (Số 2022). 145-154. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/419

19.     

Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Văn Công, Võ Thị Lan Anh. 2022. Độc cấp tính và ảnh hưởng của Cartap hydrochloride đến hoạt tính cholinesterase ở cá Mè vinh (Barbonymus gonionotus). Tài nguyên và Môi trường (Số Kỳ 1). 38-40.

20.     

Huỳnh Thị Huyền Trân, Võ Quang Minh, Phạm Cẩm Đang, Ngô Huỳnh Như. 2022. Nghiên cứu các quy định và hiện trạng dự án đô thị công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Khoa học Đất Việt Nam (Số 69). 109-114.

21.     

Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Cao Ngọc Thùy Tuyên. 2022. Đánh giá vai trò của kinh tế tuần hoàn trong quy hoạch sử dụng đất đai bền vững ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khoa học Đất Việt Nam (Số 69). 97-101.

22.     

Võ Quang Minh, Lê Hằng Nam, Ngô Quốc Kiệt. 2022. Đánh giá thực trạng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. Khoa học Đất Việt Nam (Số 66). 139-147.

23.     

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng,  Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Lê Diễm Kiều, Seishu Tojo. 2022. Đánh giá khả năng sinh khí metan trong quá trình ủ yếm khí của vật liệu rễ và lá bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Số 1). 61-66.

24.     

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn So. 2022. Đánh giá tình hình nuôi và quản lý vùng nuôi cá Thác lác Cườm (Notopterus chitala) ở tỉnh Hậu Giang trên cơ sở ứng dụng GIS. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 8). 81-88. http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/FileUpload/2022-06/B1fi6U-1mEyqdvI212.pdf

25.     

Đặng Minh Quân, Nguyễn Hoài Thanh, Lê Thành Nghề, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Sỹ Nam. 2022. Đa dạng thành phần loài cỏ dại thuộc lớp Ngọc Lan (Magnoliopsida) trong hệ sinh thái đồng ruộng ở tỉnh An Giang. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 17). 48-59. http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-17-2022.aspx

26.     

Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Trọng Cần. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN LOẠI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH TÍCH HỢP LANDSAT-MODIS. Khoa học đất (Số 69). 52-59.

27.     

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thanh Giao. Nguyễn Minh Nghĩa, Đinh Thị Cẩm Nhung, Phạm Thi Bích Thảo, Hồ Ngọc Linh. 2022. Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính của hộ gia đình ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Số 64). 54-59. DOI: 10.31276/VJST.64(4).54-59

28.     

Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thanh Giao. 2022. HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC KIẾN AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Khoa học Đất (Số 2022). 33-38.

29.     

Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thanh Giao. 2022. Đánh giá chất lượng nước mặt tỉnh Hậu Giang sử dụng thống kê đa biến. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 2022). 76-83. http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-14-2022.aspx

30.     

Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Thuỳ Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn, Lương Hồng Bội Ngân, Lê Anh Tuấn, Trần Văn Tỷ. 2022. BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT: NGHIÊN CỨU TẠI TẦNG qp2-3 THUỘC BÁN ĐẢO CÀ MAU, VIỆT NAM. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn (Số 8).

31.     

Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Dương Minh Trung, Huỳnh Văn Hiệp, Nguyễn Đình Giang Nam, Trần Văn Tỷ, Lê Hữu Phú, Phạm Thị Cẩm Vân. 2022. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SUY GIẢM MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG BỔ CẬP CHO TẦNG Holocene(qh): TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VÙNG THƯỢNG NGUỒN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn (Số 1+2).  

32.     

Huỳnh Vương Thu Minh, Lương Huy Khanh, Nguyễn Quốc Luật,  Trần Thị Trúc Ly, Lê Hải Trí, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Trần Gia Thịnh. 2022. Đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi và khả năng đáp ứng nhu cầu nước của các hồ chứa trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn (Số 741).

33.     

Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Như Ý, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ SỐ HỖ TRỢ QUẢN LÝ BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội Khoa Học Đất Việt Nam (Số 1). 58-65.

34.     

Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành. 2022. ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP THU CHÌ (Pb) VÀ KẼM (Zn) TRONG ĐẤT CỦA CÚC VẠN THỌ VÀ CỎ MẦN TRẦU. Khoa học Đất (Số 69). 29-32.

35.     

Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Việt Triều, Nguyễn Văn Trí. 2022. Đánh giá tình trạng sử dụng và phát thải nhựa có khả năng phân hủy sinh học tại nội thành thành phố Cần Thơ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 16). 75-83.

36.     

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BIOCHAR BIẾN TÍNH CHITOSAN TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA SAFRANIN-O. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Số 20). 81-88.   http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-20-2022.aspx

37.     

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Ngô Ngọc Phương Ngân, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. ỨNG DỤNG BIOCHAR-OXÍT SẮT TỪ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA SAFRANIN-O. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Số 19). 106-112. http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-19-2022.aspx

38.     

Trần Sỹ Nam, Ngô Thụy Diễm Trang, Võ Thị Phương Thảo, Trương Huỳnh Hoàng Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Quốc Anh, Trần Thị Khánh Ly, Nguyễn Thạch Sanh, Trần Huỳnh Minh Ngọc, Hồ Thanh Long, Nguyễn Phương Thịnh. 2022. Khảo sát chất lượng nước mặt đoạn kênh Búng Xáng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 440). 92-99.

39.     

Ngô Thụy Diễm Trang. 2022. Potential use of Scirpus littoralis and Typha orientalis for nitrogen and phosphorus removal from intensive whiteleg shrimp wastewater. Vietnam Journal of Agriculture & Rural Development (Số 1). 70-80.

40.     

Nguyễn Minh Đông, Võ Quang Minh, Nguyễn Mạnh Huấn, Trần Văn Thuận. 2022. Động thái nhả dinh dưỡng trong đất của phân urea hạt đục cà mau được áo nanocarbon (CRF-urea). Khoa học đất (Số 69). 191-197.

41.     

Nguyễn Công Thuận, Huỳnh Hoàng Nam. 2022. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH KHÍ CH4 TỪ Ủ YẾM KHÍ RÁC THỰC PHẨM. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Số 17). .

42.     

Nguyễn Thị Song Bình, Phan Hoàng Vũ, Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Cao Thị Kim Yến. 2022. Thực trạng và các yêu cầu đối với dịch vụ môi giới bất động sản tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đất (Số 67). 159-164.

43.     

Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương. 2022. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM TÍCH HỢP. Khoa học đất (Số 66). . http://tapchikhoahocdat.vn/tin-tuc/xay-dung-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-san-xuat-nong-nghiep-huyen-giong-rieng-tinh-kien-giang-su-dung-chuoi-anh-vien-tham-tich-hop/

44.     

Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2022. Đánh giá quy trình quản lý rủi ro thiên tai tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn (Số 733). 56-72.

45.     

Võ Quốc Thành, Lâm Thị Bích Tuyền, Nguyễn Quế Trân, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. Đánh giá khả năng cung cấp của nguồn nước tự nhiên cho mô hình canh tác hành tím và nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn (Số 734). 1-12. http://tapchikttv.vn/data/article/1887/1.%20Proofreading.pdf

46.     

Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Linh Chi, Mai Hồng Hậu, Võ Thị Cẩm Hường,  Phạm Ngọc Rim, Võ Đức Thành, Ngô Mỹ Quyên, Vũ Thị Xuân Nhường, Nguyễn Thiên Minh, Đặng Quốc Thiện, Nguyễn Phước Đằng. 2022. Phản ứng sinh trưởng, năng suất hạt ba dòng đậu nành 1500, 1600-1, 1600-2 và độ mặn khi tưới nước mặn nhân tạo. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 22). 12-19.

47.     

Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Phạm Kiến Thức. 2022. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ DIỆN TÍCH ĐẤT RỪNG TRONG VUÔNG TÔM HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU. Khoa học đất (Số 67). 20-25.

48.     

Vương Tuấn Huy, Đặng Lâm Bảo Trinh, Lê Thị Vân Anh. 2022. Đánh giá của người dân về chất lượng cuộc sống tại khu đô thị Nam Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ. Khoa học Đất (Số 69). 158-165.

49.     

Nguyễn Thanh Giao. 2022. Hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích ở các thuỷ vực Miền Nam Việt Nam. Khoa học Đất (Số 2022). 37-42.

50.     

Phạm Cẩm Đang,Võ Quang Minh. 2022. Tiềm năng phát triển mỹ thuật đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long. Khoa học Đất Việt Nam (Số 69). 103-108.

51.     

Võ Đức Thành, Ngô Thụy Diễm Trang, Mai Hồng Hậu, Phạm Ngọc Rim, Phạm Linh Chi, Ngô Mỹ Quyên, Võ Thị Cẩm Hường, Nguyễn Thiên Minh, Vũ Thị Xuân Nhường, Đặng Quốc Thiện, Nguyễn Phước Đằng, Donghe XU, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2022. Đánh giá sinh trưởng và năng suất năm dòng đậu nành BC3F4 trên đất mặn tại huyện Châu Thành và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 22). 22-31.

52.     

Trịnh Phước Toàn, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2022. Khả năng sinh trưởng của cỏ sữa (Setaria sphacelata) và cỏ sả (Panicum maximum) trồng trên đất lúa bị nhiễm mặn. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số Số chuyên đề: Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật). 41-53.

53.     

Nguyễn Trọng Nguyễn, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Văn Hoàng Thanh, Nguyễn Duy Tân. 2022. Phân tích biến động đô thị hóa thành phố Cần Thơ sử dụng công nghệ điện toán đám mây Google Earth Engine (GEE). Tạp chí Khoa học đất (Số 69). 79-84.

54.     

Dư Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Văn Công. 2022. Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất chlorpyrifos ethyl và carbosulfan trong nước bằng than hoạt tính gáo dừa. Tài nguyên và Môi trường (Số Kỳ 1 tháng 2/2022). 32.

55.     

Huỳnh Kim Thư, Võ Quang Minh. 2022. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Khoa học Đất Việt Nam (Số 69). 135-140.

56.     

Le Thi Diem Mi, Nguyễn Thanh Giao. 2022. Nghiên cứu rủi ro môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa ba vụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 7). 27-39. http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/moi-truong-va-chan-nuoi.aspx

57.     

Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Khánh Ly, Nguyễn Quốc Anh, Trần Thị Đào, Nguyễn Ngọc Yến Vy, Trương Thảo Vy, Nguyễn Hoàng Nguyên, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Khương. 2022. Ảnh hưởng của nước nhiễm mặn đến sinh trưởng và năng suất của hai giống cải xanh tại đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 437). 38-46.

58.     

Lâm Tấn Phát, Trần Văn Tỷ, Cao Trung Hiếu, Nguyễn Thái An, Kim Lavane, Đinh Văn Duy. 2022. Một số nhận định ban đầu về nguyên nhân gây mất ổn định bờ sông ở huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang. Khí tượng Thủy văn (Số 740). 57-73. doi:10.36335/VNJHM.2022(740).57-73

59.     

Nguyễn Như Quỳnh, Lê Tấn Lợi. 2022. Đánh giá khả năng tích lũy carbon trên cây rừng ngập mặn Tại Vườn quốc gia mũi Cà Mau. Khoa Học Đất Việt Nam (Số 67). 214-219.

60.     

Nguyễn Quốc Tuấn, Võ Quang Minh, Phạm Cẩm Đang, Nguyen Trung Hau. 2022. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2020. Khoa học Đất Việt Nam (Số 69). 128-134.

61.     

Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Ngô Thụy Diễm Trang, Đặng Thị Thu Trang, Nguyễn Quốc Anh, Trần Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hải Yến, Lữ Trương Ngọc Khuê, Võ Thị Phương Thảo, Trương Huỳnh Hoàng Mỹ, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2022. Đánh giá khả năng chịu mặn của hai giống mè (Sesamum indicum L.) vỏ đen khi tưới nước sông nhiễm mặn. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 22). 53-60.

62.     

Võ Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tuyến, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Lê Văn Mười. 2022. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019. Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Số 421). 82-89.

63.     

Phạm Thị Kim Ngân, Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Thị Bảo Liên, Phan Kiều Diễm. 2022. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất (Số 180-185). .

64.     

Phạm Thị Chinh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2022. Khai thác dữ liệu tài nguyên đất đai hỗ trợ ra quyết định trong sử dụng đất nông nghiệp (Nghên cứu tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Khoa học đất (Số 69). 71-78.

65.     

Mai Xuân, Lê Tấn Lợi 2022. Phân tích sự tương quan của các yếu tố tác động đến các mô hình canh tác tại tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (Số 21). 53-61.

66.     

Nguyễn Thiên Minh, Ngô Thụy Diễm Trang, Vũ Thị Xuân Nhường, Võ Đức Thành, Phạm Linh Chi, Lê Phan Nhã Trúc, Liêu Hán Lân, Nguyễn Thái Nhân, Phan Quốc Thái, Thạch Oanh Nết, Trương Chí Tình, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2022. Nghiên cứu khả năng kháng mặn của một số giống đậu nành triển vọng. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 22). 20-27.

67.     

Vũ Thị Xuân Nhường, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thiên Minh, Đặng Hữu Trí, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Huỳnh Kỳ. 2022. Khả năng chịu mặn của một số giống lúa ở giai đoạn nảy mầm và giai đoạn mạ. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Số 20). 1008-1020.

68.     

Nguyễn Đạt Phương, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (Số 227).  http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/5940

69.     

Võ Thị Phương Thảo, Ngô Thụy Diễm Trang, Trịnh Phước Toàn, Trần Huỳnh Minh Ngọc, Nguyễn Thạch Sanh, Hồ Thanh Long, Nguyễn Phương Thịnh, Nguyễn Phúc Lộc, Lữ Trương Ngọc Khuê, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2022. Khảo sát chất lượng nước mặt phục vụ tưới tiêu nông nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng trong bối cảnh xâm nhập mặn. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 22). 87-95.

70.     

Võ Thị Phương Thảo, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Bùi Kim Ngân. 2022. Đánh giá hiệu quả của một số phương pháp cải tạo đất nhiễm mặn điều kiện thí nghiệm trong nhà lưới. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 424). 69-77.

71.     

Đặng Kiều Nhân, Hồ Chí Thịnh, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Phú Son, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hồng Tín. 2022. Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000-2020. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022 (Số Trong: GS. TS. Nguyễn Thanh Phương). 113-156.

72.     

Mai Xuân, Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ. 2022. Sử Dụng Phương Pháp Nội Suy Kriging Xây Dựng Bản Đồ Xâm Nhập Mặn Tỉnh Bến Tre. Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre) (Số Lê Tấn Lợi). 62-69.

73.     

Mai Xuân, Lê Tấn Lợi. 2022. Đánh giá thực trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre) (Số Lê Tấn Lợi). 49-61.

74.     

Huỳnh Vương Thu Minh, Kim Lavane, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes, Trần Thị Kim Hồng, Pankai Kumar. 2022. Evaluation of the Impact of Drought and Saline Water Intrusion on Rice Yields in the Mekong Delta, Vietnam. Water MDPI (Số 14). 3499. https://doi.org/10.3390/w14213499

75.     

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Bùi Hoàng Phúc. 2022. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Phát triển đô thị Thành phố Cần Thơ. HTTrái đấtvà Tài nguyên với phát triển bền vững, Hà nội, 11/11/2022 (Số 1). 1017-1035.

76.     

Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Văn Tỷ. 2022. LỌC CÁT CHÌM - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG LẦN THỨ V (Số 1). 141-153. Doi: 10.15625/vap.2022.0155

77.     

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành, Phan Thanh Thuận, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Trọng Phước, Lê Thị Ánh Hồng. 2022. Tổng quan một số tính chất cơ học của hỗn hợp bê tông và bê tông có chứa cốt sợi nhựa. Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (ACEA-VIETGEO 2021) (Số 1). 421 - 428. ISBN: 978-604-67-2296-0

78.     

Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thị Song Bình, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Võ Quang Minh, Nguyễn Thanh Hải. 2022. Đánh giá tiềm năng đất đai cho phát triển cây ăn trái tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Số 131). 31-50. https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6477

79.     

Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành. 2022. Định lượng dòng vật liệu có thể tái chế thu hồi trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 22). 3 -10.

80.     

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Dương Cơ Hiếu. 2022. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC KHU DÂN CƯ TỰ PHÁT TẠI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 SỬ DỤNG ẢNH SENTINEL 2A. Tạp chí Khoa học đất (Số 69). 173-177.

81.     

Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Huỳnh Thị Thu Hương, Phạm Văn Thà. 2022. Tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống người dân sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đất (Số 67). 195-201.

82.     

Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Văn Thà. 2022. Các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đất (Số 69). 115-121.

83.     

Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Phan Thị Cẩm Tú, Dương Văn Ni, Huỳnh Trường Giang. 2022. ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Ở HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam (Số 5). 95-104. https://tapchi.vaas.vn/sites/tapchi.vaas.vn/files/tapchi/2022-10/tc15-2022.pdf

84.     

Đặng Quốc Thiện, Ngô Thụy Diễm Trang, Phan Ngọc Phối, Bùi Thanh Dung, Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Hoàng Nguyên, Trịnh Phước Toàn, Trần Thị Đào, Nguyễn Phúc Lộc, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2022. Ảnh hưởng lượng nước tưới mặn đến sinh trưởng và sinh khối của một số giống cỏ làm thức ăn cho gia súc. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Số 439). 42-51.

85.     

Tôn Thất Lộc, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2022. Ứng dụng Google Earth Engine khai thác dữ liệu lớn phục vụ thành lập bản đồ điều tra sử dụng đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Đất (Số 67). 39-43.

86.     

Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2022. Potential land for agriculture development in three coastal districts of Ben Tre province in the Mekong delta, Vietnam. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (Số 64). 76-81. DOI: 10.31276/VJSTE.64(3).76-81

87.     

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phan Kỳ Trung, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Trọng Nguyễn, Dương Cơ Hiếu. 2022. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP DO TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN TẠI TỈNH BẾN TRE. Hội thảo GIS toàn quốc 2022. 346-359.

88.     

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Dương Cơ Hiếu. 2022. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL THEO DÕI SỰ HÌNH THÀNH CÁC KHU DÂN CƯ TỰ PHÁT TẠI QUẬN BÌNH THỦY, TP. CẦN THƠ NĂM 2021. Hôi thảo GIS toàn quốc 2022. 255-263.

89.     

Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kim Lavane, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bùi Phương Thảo. 2022. Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt phân tán ở nông thôn của bèo tấm (lemna minor). Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc -VietGeo2021 (Số 1). 530-538.

90.     

Phan Thanh Thuận, Huỳnh Long Toản, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. Đánh giá hiệu quả công đoạn xử lý sơ cấp nước thải lò giết mổ bằng công nghệ keo tụ điện hóa hoạt động theo mẻ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc-VietGeo 2021 Phú Yên, 13 và 14 tháng 5 năm 2022. 620-626.

91.     

Phan Thanh Thuận, Huỳnh Long Toản, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. Ảnh hưởng của chỉ số hỗn hợp chất rắn lơ lửng (MLSS) đến hiệu suất xử lý nước thải sản xuất bia bằng công nghệ Unitank. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc-VietGeo 2021 Phú Yên, 13 và 14 tháng 5 năm 2022. 645-653.

92.     

Trần Văn Tỷ, Phạm Hồng Tiến, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cù Ngọc Thắng, Đinh Văn Duy, Nguyễn Thái An, Lưu Quốc Anh, Nguyễn Thành Liêm. 2022. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: Trường hợp nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long. Tập. 58, Số. 5. 14-21. 10.22144/ctu.jvn.2022.229

93.     

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. KHẢO SÁT THỜI GIAN LƯU NƯỚC TRONG KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO TRỒNG CÂY BÁCH THỦY TIÊN ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT. Tập. 58, Số. 6. 1-8. 10.22144/ctu.jvn.2022.244

94.     

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm,  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Kiều Diễm, Đinh Thị Cẩm Nhung, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa. 2022. Ước tính phát thải khí nhà kính trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tập. 58, Số. 3. 72-79. 10.22144/ctu.jvn.2022.090

95.     

Lê Văn Dũ,Trương Hoàng Đan, Lê Anh Tuấn, Võ Quốc Thành, Trần Mai Hùng. 2022. Tác động của xâm nhập và thiên tai lên các mô hình canh tác nông - lâm nghiệp vùng U Minh Hạ. Tập. 58, Số. 3. 61-71. 10.22144/ctu.jvn.2022.089

96.     

Nguyễn Kiều Diễm, Phan Kiều Diễm. 2022. Theo dõi đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020. Tập. 58, Số. 4. 35-44. 10.22144/ctu.jvn.2022.161

97.     

Nguyễn Tấn Lợi, Võ Quốc Tuấn. 2022. Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn thám radar trong giám sát sụt lún mặt đất tại thành phố cần thơ từ năm 2015 đến năm 2020. Tập. 58, Số. 3. 80-94. 10.22144/ctu.jvn.2022.064

98.     

Phạm Quốc Việt, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Phạm Văn Đệ. 2022. Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh SAR (Sentinel-1A) đa thời gian thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Cà Mau. Tập. 58, Số. 4. 45-54. 10.22144/ctu.jvn.2022.162

99.     

Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thanh Chánh, Lê Quang Trí. 2022. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tập. 58, Số. 1. 60-67. 10.22144/ctu.jvn.2022.006

100.  

Phan Chí Nguyện, Trần Văn Hùng, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2022. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tập. 58, Số. 5. 39-51. 10.22144/ctu.jvn.2022.234

101.  

Phan Chí Nguyện, Lê Văn Phương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2022. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tập. 58, Số. 1. 50-59. 10.22144/ctu.jvn.2022.005

102.  

Phan Hoàng Vũ, Lâm Thị Hoàng Oanh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thị Chinh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. Đánh giá biến động và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tập. 58, Số. 6. 1-8. 10.22144/ctu.jvn.2022.255

103.  

Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Đình Duy, Trịnh Phước Toàn, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thạch San, Trần Sỹ Nam. 2022. Đánh giá chất lượng nước và thải lượng từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng. Tập. 58, Số. 1. 213-225. 10.22144/ctu.jvn.2022.024

104.  

Phùng Thị Hằng, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đặng Minh Quân, Lý Văn Lợi, Dương Văn Ni. 2022. Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đánh giá một số chỉ số đa dạng sinh học cây thuỷ sinh tại các sinh cảnh khác nhau ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Tập. 58, Số. 2. 140-150. 10.22144/ctu.jvn.2022.044

105.  

Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Vương Thu Minh,  Trần Văn Tỷ. 2022. Công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp góp phần phát triển bền vững nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tập. 58, Số. SDMD. 252-257. 10.22144/ctu.jvn.2022.211

106.  

Nguyễn Trường Thành, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phạm Văn Toàn. 2022. Nhận thức của cộng đồng về rác thải nhựa ở Đồng bằng sông Cửu Long: Nghiên cứu điển hình tại Cần Thơ. Tập. 58, Số. SDMD. 258-264. 10.22144/ctu.jvn.2022.212

107.  

Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Công Thuận, Đinh Thái Danh, Dương Trí Dũng, Taro Izumi, Koki Maeda, Nguyễn Văn Công. 2022. Sản xuất khí sinh học từ các nguồn chất thải khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tập. 58, Số. SDMD. 239-251. 10.22144/ctu.jvn.2022.210

108.  

Nguyễn Công Thuận, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Taro Izumi, Nguyễn Văn Công. 2022. Kỹ thuật canh tác lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu. Tập. 58, Số. SDMD. 231-238. 10.22144/ctu.jvn.2022.209

109.  

Lý Văn Lợi, Lê Thị Phương Mai, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Trâm Anh. 2022. Đánh giá hiệu quả của các mô hình canh tác chính trên vùng ngập lũ - Trường hợp nghiên cứu tại huyện Tháp Mười. Tập. 58, Số. SDMD. 225-230. 10.22144/ctu.jvn.2022.208

Thông báo

Số lượt truy cập

14097510
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6565
24501
351213
14097510

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn