LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Thái Thành Dư                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1990    Nơi sinh:     

Quê quán:             Dân tộc: Kinh                Tôn giáo

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                               Năm phong học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:                     Năm phong:

Chức vụ: Nghiên cứu viên                                               

Đơn vị công tác: Bộ môn tài nguyên đất đai, Khoa MT&TNTN, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ: 84-979 959 400       

E-mail: ttdu@ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                     Nơi đào tạo:  Đại Học Cần Thơ, Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Quản Lý Đất Đai         Năm tốt nghiệp: 2015

Bằng đại học 2: Không                                    Năm tốt nghiệp: Không     

2. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2015-2017                          

Nơi đào tạo: Đại Học Cần Thơ, Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo: Quản Lý Đất Đai

3. Ngoại ngữ : Anh Văn                               Mức độ thành thạo:  Trình độ C

III.     QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

  STT

  Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

  1

  Thổ nhưỡng (Phân loại đất, độ phì đất)

  2

  Viễn thám

 1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định các chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC (Fertility Capability Classification)

2021

Đề tài cấp bộ

Thư ký

2

Ứng dụng phương pháp đánh giá đất cảm quan (Visual Soil Assessment) trong đánh giá đất trồng cây ăn trái ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2020

Đề tài trường

Chủ nhiệm

3

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và kinh tế xã hội Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

2020

Đề tài trường

Thành viên chính

4

Xây dựng tiêu chí đánh giá các mô hình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) ở ĐBSCL

2018

Đề tài trường

Thành viên

 2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng

tác giả

1

Phương pháp trực quan trong đánh giá đất (Visual Soil Assessments – VSA)

Đại học Cần Thơ

2020

978-604-965-404-6

 

+

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

2015

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền, Trần Quang Thọ, 2015. Ứng dụng GIS trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lúa ở các kịch bản biến đổi khí hậu ở tỉnh Bạc Liêu. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng Hà Nội 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 242-247.
 2. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Thái Thành Dư, 2015. Vùng dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu trong canh tác nông nghiệp ở đồng bắng sông Cửu Long. Hội thảo khoa học và công nghệ lần thứ 14. Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/10/2015. NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM 2015. ISBN: 978-604-73-3695-1, trang 154-160.
 3. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Ngô Xuân Hiền, Trần Quang Thọ, 2015. Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng Hà Nội 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 232-236.

2016

 1. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, 2016. Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long – năm 2016 tại trường đại học Cần Thơ. NXB đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-919-785-7. Trang 121-131.

2017

 1. Thái Thành Dư, Ông Văn Ninh, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, 2017. Các đặc tính phân loại đất theo hệ thống phân loại WRB 2006 tỉnh Hậu Giang tỉ lệ 1/100.000. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 52/2017, trang 10-15.
 2. Nguyễn Thị Hà Mi, Trương Huỳnh Cẩm Thiện, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, 2017. Thực trạng áp dụng nông nghiệp đô thị trong khai thác tài nguyên đất đai tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 52/2017, trang 41-46.
 3. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Tạ Ngọc Sơn, Võ Quang Minh, 2017. Đánh giá khả năng áp dụng ba loại ảnh viễn thám MODIS, LANDSAT, SENTINEL trong xác định hiện trạng sử dụng đất tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017 tại trường Đại học Quy Nhơn. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ ISBN: 978-604-913-652-3, trang 941-947.

2018

 1. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ và Thái Thành Dư, 2018. Nghiên cứu tính bền vững của các mô hình canh tác có triển vọng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333. Số 54 (Số chuyên đề: Nông nghiệp): 126-135.
 2. Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa và Thái Thành Dư, 2018. Đánh giá đặc tính độ phì nhiêu đất lúa theo hệ thống FCC và đề xuất giải pháp cải thiện độ phì nhiêu đất tỉnh An Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội. ISSN: 1859-4581. Trang 150-159.
 3. Võ Quang Minh, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư và Lê Quang Trí, 2018. Đánh giá các trở ngại cho phát triển các kiểu sử dụng đất ở tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” tại trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-965-106-9. Trang 7-13.
 4. Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Phạm Văn Tiến và Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2018. Đánh giá đặc tính độ phì đất sản xuất lúa theo hệ thống FCC tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” tại trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-965-106-9. Trang 14-20.
 5. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh và Phạm Thị Huyền Diệu, 2018. Đánh giá hiệu quả các mô hình canh tac 3 giảm 3 tăng trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” tại trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-965-106-9. Trang 86-91.
 6. Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Trần Thanh Thắng, Thái Thành Dư, 2018. Cơ sở chuyển đổi chú dẫn bản đồ đất Đồng bằng sông Cửu Long phân loại theo WRB (1998) sang WRB (2006). Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 5-13.
 7. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Ông Văn Ninh, 2018. Cập nhật bản đồ đất và đánh giá biến động các nhóm đất chính tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 14-18.
 8. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, 2018. Đánh giá tính bền vững và chiến lược quản lý khai thác tài nguyên đất đai cho phát triển các mô hình canh tác có triển vọng ở Hậu Giang. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 120-124.
 9. Võ Quang Minh, Nguyễn Văn Đường, Roãn Ngọc Chiến, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Huy Vũ, Tăng Hoài Phương, 2018. Đặc tính độ phì đất và một số hạn chế cho canh tác lúa ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 125-130.
 10. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ và Võ Quang Minh, 2018. Ứng dụng kỹ thuật GIS trong phân tích đánh giá tính bền vững của các mô hình canh tác có triển vọng ở tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-0000-0, trang 132-137.
 11. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ và Lê Quang Trí, 2018. Ứng dụng GIS trong đánh giá biến động các biểu loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2017. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-0000-0, trang 342-351.
 12. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Thị Mộng Kha và Nguyễn Thị Phương Đài, 2018. Chuyển đổi chú dẫn bản đồ đất phân loại theo hệ thống WRB 2006 sang độ phì nhiêu đất (FCC) canh tác lúa tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 54/2018, trang 12-18.
 13. Thai Thanh Du, Nguyen Thi Ha Mi, Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Phạm Thanh Vu and Le Quang Tri, 2018. Application of GIS in the Mapping of Soil Fertility Distribution in the Mekong Delta. Proceedings of International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences 2018 at Can Tho University, 22nd - 25th November 2018. Can Tho University publishing house. ISBN: 978-604-965-115-1, Pages 60-65.

2019

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Phạm Thị Huyền Diệu, Thái Thành Dư và Võ Quang Minh, 2019. Xác định tiêu chí đánh giá các mô hình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đất, số 55, 86-93. ISSN 2525 – 2216.
 2. Ông Văn Ninh, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Nguyễn Minh Trang, và Nguyễn Ngọc Mộng Kha, 2019. Đánh giá tiềm năng độ phì nhiêu đất và xác định các trở ngại cho canh tác lúa tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đất, số 55, 136-142. ISSN 2525 – 2216.
 3. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thị Hà Mi. 2019. Các đặc tính phân loại đất và sự phân bố đất tỉnh An Giang phân loại theo WRB 2006 tỉ lệ 1:100.000. Tạp chí Khoa học Đất, số 56, 5-10. ISSN 2525 – 2216.
 4. Lê Huy Vũ, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính, Lê Quang Trí, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quỳnh Thắm, Nguyễn Văn Đường, Phạm Ngọc Phát, Roãn Ngọc Chiến, Đỗ Bạch Đằng, Trần Tuấn. 2019. Xác định trở ngại của đất với sự phát triển các loại cây trồng chính ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Đất, số 56. 39 – 44. ISSN 2525 – 2216.
 5. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh. 2019. Đánh giá tính bền vững các mô hình nông nghiệp đô thị tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 65 – 69. ISSN 2525 – 2216.
 6. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. 2019. Xây dựng phân cấp thích nghi mô hình nông nghiệp đô thị theo mục tiêu kinh tế xã hội môi trường tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 86 – 90. ISSN 2525 – 2216.
 7. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, 2019. Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong theo dõi cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-3104-8, trang 513-521.
 8. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, 2019. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân bố không gian của các đặc tính phân loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-3104-8, trang 563-569.
 9. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, Le Quang Tri, Nguyen Thi Ha Mi, and Tran Van Dung, 2019. Soil fertility capability classification (FCC) in the Mekong Delta, Vietnam based on the conversion of soil map (WRB). International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. ISSN: 2277-9655, Vol. 8(6), pg. 224-231.
 10. Vo Quang Minh, Thai Thanh Du, Le Van Khoa, Pham Thanh Vu, Le Quang Tri, Tran Van Dung, 2019. Map Manipulation for Rice Soil Fertility Classification of the Mekong Delta, Vietnam. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. ISSN: 2348-1358, Vol. 6, Issue. 7, pg. 61-69
 11. Vo Quang Minh, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, Le Van Khoa, Le Quang Tri, Nguyen Thi Ha Mi, Tran Van Dung, 2019. Current Land Uses on Problem Soils in Hau Giang Province, Viet Nam. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. ISSN: 2348-1358, Vol. 6, Issue. 10, pg. 55-61
 12. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, and Le Quang Tri, 2019. Pedotransfer function for Predicting Orchard Organic Carbon Soil in Hau Giang Province, Vietnam. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences. ISSN: 2350-2274, Vol. 7(11), pg. 145-155.

2020

 1. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh. 2020. Ứng dụng phương pháp đánh giá đất trực quan trong đánh giá đất trồng cây ăn trái tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Đất, số 61/2020, 160 – 167. ISSN 2525 – 2216.
 2. Vo Quang Minh, Pham Thanh Vu, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Le Quang Tri, and Tran Van Dung, 2020. Major Land uses on acid Sulfate soils of Hau Giang province, Vietnam. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. ISSN: 2456-1878, Vol. 5, Issue. 1, pg. 192-196.
 3. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, and Le Quang Tri, 2020. Prediction of Orchard Soils Degradation using Munsell Soil Color. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. ISSN: 2278-3075, Vol. 9 Issue. 6, pg. 338-343.
 4. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Le Quang Tri, Phạm Thanh Vu, and Thai Thanh Du, 2020. Limitation and Recommendation for Rice Cultivation on the Problem Soils in the Southern Region of Vietnam. Indian Journal of Agricultural Research. Vol. 54. Issue. 5, pg. 617-622.

2021

 1. Vo Quang Minh, Truong Chi Quang, Thai Thanh Du, Tran Thi Hien, 2021. Spatial Delineation of Rice Yield and Production by the Combination of Rice Crop Modelling and Remote Sensing: A Case Study in Soc Trang Province, Vietnam. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. ISSN: 2088-5334. Vol. 11 No. 3, pg. 856-863.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

12970348
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5591
61954
17245
12970348

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn