Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Đoàn Thanh Niên

  A.KHÁI QUÁT
  1. Đặc Điểm Chung
  Đoàn Khoa được thành lập theo Quyết định số 12/QDTC/DTN Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, đến nay Đoàn Khoa có 1020 sinh viên. Tổng số chi đoàn trực thuộc Khoa gồm 28 chi đoàn, trong đó có 3 chi đoàn cán bộ.
  2. Cơ Cấu Tổ Chức
  BCH Đoàn Khoa có 14 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí thuộc Ban Thường Vụ Đoàn Khoa gồm: 
  1. Phan Kiều Diễm – Bí thư
  2. Bùi Thị Bích Liên - Phó Bí thư
  3. Nguyễn Thanh Việt - Phó Bí thư
  4. Tô Văn Nhơn - Ủy viên Thường vụ
  5. Trần Hoàng Phúc - Ủy viên Thường vụ
  6. Hồ Thị Mơ - Ủy viên
  7. Phan Thanh Thuận - Ủy viên
  8. Phan Phước Duy - Ủy viên
  9. Phạm Thị Huyền Trâm - Ủy viên
  10. Trần Văn Chiến - Ủy viên
  11. Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn - Ủy viên
  12. Nguyễn Huỳnh Như - Ủy viên
  13. Vũ Thị Kim Nhàn - Ủy viên
  14. Nguyễn Văn Hài - Ủy viên
  3. Đặc điểm tình hình
  Trong quá trình hoạt động, Đoàn Khoa Môi trường & TNTN đã có được nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn.
  a) Thuận lợi
  Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc về nhiều mặt của Đảng uỷ, Ban chủ nhiệm Khoa Môi trường & TNTN, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại Học Cần Thơ là động lực mạnh mẽ giúp cho công tác đoàn và phòng trào thanh niên trong toàn Đoàn Khoa không ngừng củng cố, ổn định và phát triển.
  Đội ngũ cán bộ đoàn năng động, sáng tạo ngày càng xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác đoàn, cùng với các phong trào hoạt động đoàn ngày càng phong phú, thiết thực đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên  tham gia và hưởng ứng nhiệt tình.
  Tinh thần phấn đấu để học tập, rèn luyện; phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng để được cống hiến và trưởng thành của đông đảo đoàn viên, thanh niên  là cơ sở để Đoàn thực hiện thắng lợi các chương trình hành động.
  Sự nhiệt tình, năng nổ trong công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn, sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên là cơ sở để đảm bảo cho các chương trình hoạt động phong phú, thiết thực thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.
  b) Khó khăn
  Trong thời đại hiện nay, yêu cầu cần phải có sự đa dạng về mô hình hoạt động đoàn, phải đảm bảo tính đạt hiệu quả để thu hút đoàn viên tham gia.
  Một số ít đoàn viên, thanh niên có phẩm chất đạo đức sa sút; không tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn.
  4. Mục tiêu chung
  Tăng cường giáo dục đoàn viên, thanh niên về đạo đức và lối sống lành mạnh; về lý tưởng truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc; về ý thức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường (đây là vấn đề được quan tâm đối với sinh viên Khoa Môi Trường & Tài nguyên Thiên nhiên).
  Tăng cường công tác tổ chức Đoàn ở tất cả các cấp trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là tính chủ động, sáng tạo.
  Đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, văn thể, vui chơi giải trí và các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng.
  B. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN
  1. Công tác tư tưởng văn hóa và tuyên truyền giáo dục
  1.1 Định hướng công tác
  Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Xây dựng lớp trẻ trí thức, năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội qui của Trường, Khoa.
  Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức tự giác trong thanh niên, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh sạch sẽ khuôn viên Trường học.
  1.2. Nội dung và chỉ tiêu thực hiện
  Vận động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do Trường, Khoa tổ chức. Phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm Pháp luật cả Nhà nước; các qui định của Trường, Khoa đề ra.
  Phấn đấu 100% Đoàn viên, thanh niên không vướng vào ma tuý và các tệ nạn xã hội.
  Mỗi năm trong nhiệm kỳ, Đoàn Khoa sẽ tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt lồng ghép chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Phấn đấu 100% chi đoàn tham gia các hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm các ngày Lễ truyền thống: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc khánh (2/9), do Trường, Khoa tổ chức.
  Trong nhiệm kỳ, Đoàn khoa tổ chức ít nhất 01 buổi dã ngoại ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng.
  Phấn đấu 100% chi đoàn tham gia các cuộc thi về pháp luật, về các nội dung có liên quan đến cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác” do Trường, Khoa tổ chức.
  Phấn đấu 100 % các chi đoàn cử lực lượng đầy đủ tham gia với các hoạt động mittinh, các cuộc vận động, các chương trình thời sự chính trị theo sự phân công của Đoàn Trường, Đoàn Khoa.
  1.3. Giải pháp thực hiện
  BCH Đoàn Khoa đề ra các nội dung hoạt động phù hợp với từng thời điểm; triển khai, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của các Chi đoàn; đánh giá hoạt động của Chi đoàn.
  Đối với các buổi sinh hoạt chính trị, Đoàn sẽ cử lực lượng điểm danh việc tham gia của đoàn viên, thanh niên. Sẽ phê bình, đề xuất trừ điểm rèn luyện đối với những đoàn viên thanh niên vắng mặt không có lý do chính đáng.
  Ban chấp hành Chi đoàn cần tham mưu với Cố vấn học tập, Đoàn khoa để có biện pháp theo dõi sát tình hình ở Chi đoàn và nhắc nhở thường xuyên về đạo đức, lối sống, tác phong cho đoàn viên, thanh niên.
  2. Phong trào thanh niên

   1. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”
  1. Định hướng công tác

  Xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên trẻ có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Khuyến khích và tổ chức các họat động để đoàn viên thanh niên thể hiện ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Triển khai có hiệu quả chương trình “Thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh, cảnh quan, môi trường”.
  Tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng trí tuệ, sáng tạo của mình trong học tập, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

  1. Nội dung và chỉ tiêu thực hiện

  - Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội
  Vận động đoàn viên cán bộ và sinh viên tích cực đề xuất các ý tưởng để tham gia các đề tài nghiên cứu cấp trường, địa phương và quốc tế và tham gia các cuộc thi liên quan đến môi trường và tài nguyên.
  - Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
  + Trong nhiệm kỳ, tổ chức 01 chiến dịch Hè tình nguyện tại Trường, nếu vận động được nguồn kinh phí sẽ triển khai ngoài Trường.
  + Tiếp tục duy trì đội thanh niên tình nguyện để chăm sóc cây cảnh, làm đẹp cảnh quan Khoa.
  + Tiếp tục thực hiện phong trào “Không bọc nilon, không vỏ cơm họp, không chai nhựa trong khuân viên Khoa”.
  + Vận động 100% đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia lao động tại các khu vực đã phân giao cho các chi đoàn.
  + Vận động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.
  - Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
  + Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Đội bảo vệ và Đội cờ đỏ.
  + Trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức tập huấn 02 lớp về Phòng cháy chữa cháy cho sinh viên.
  - Xung kích thực hiện cải cách hành chính
  Trong nhiệm kỳ sẽ tập huấn 02 lớp kỷ năng về soạn thảo văn bản cho đoàn viên, thanh niên.
  - Xung kích trong hội nhập quốc tế
  Vận động các đoàn viên trẻ và sinh viên thường xuyên trao dồi ngoại ngữ. Tổ chức các buổi sinh hoạt với sinh viên nước ngoài để cho đoàn viên thanh niên mạnh dạn trong giao tiếp và nâng cao ngoại ngữ.
  c. Giải pháp thực hiện
  BCH Đoàn Khoa chủ động đề ra các nội dung thực hiện cụ thể dưới sự tham mưu của Đảng ủy – Ban chủ nhiệm Khoa và theo định hướng của Đoàn trường. Lập kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn vào những thời điểm thích hợp.
  BCH đoàn khoa thường xuyên giám sát, nhắc nhỡ hoạt động của các đội nhóm trong khoa.
  Từng nội dung cụ thể sẽ đề ra chỉ tiêu cụ thể cho các chi đoàn thực hiện.
  BCH các Chi đoàn vận động, khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia tốt phong trào “Hè tình nguyện”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lao động.
  2.2 Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”
  a. Định hướng công tác
  Tổ chức các hoạt động giao lưu văn thể, thể thao nhằm tạo một sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên. Trên cơ sở đó tuyển chọn bổ sung vào đội tuyển văn thể, thể thao của Khoa tham gia Hội thao và Hội diễn văn nghệ truyền thống của Trường. Phối hợp Công Đoàn bộ phận Khoa tổ chức các ngày Lễ lớn: ngày Quốc Tế Phụ Nữ, ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, Tết Trung Thu, ngày Nhà Giáo Việt Nam và các sự kiện trong Khoa: Lễ Phát bằng tốt nghiệp, Sinh hoạt đầu khóa, ...
  Đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong tập thể cán bộ trẻ và sinh viên Khoa Môi Trường & TNTN, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần phải thực hiện. Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên giao lưu học tập, nắm bắt được phương pháp và các thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học. Hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
  b. Nội dung và chỉ tiêu thực hiện
  - Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ
  + 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm qui chế thi.
  + Vận động đoàn viên cán bộ trẻ tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp địa phương, các đề tài hợp tác quốc tế.
  + Mỗi năm học, tổ chức ít nhất 01 buổi seminar (sinh hoạt học thuật) cho sinh viên chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp đại học và cao học.
  + 100% chi đoàn tham gia đăng ký các cuộc thi liên quan đến ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng, các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực môi trường.
  + Về học tập, phấn đấu đạt kết quả sau (mỗi năm):

  Xếp loại

  Chỉ tiêu(%)

  Xuất sắc

  15

  Giỏi

  25

  Khá

  35

  Trung bình

  20

  Yếu

  5

  Kém

  0

  - Đồng hành với học sinh sinh viên trong nghề nghiệp và việc làm
  + Phối hợp với đoàn trường, hội sinh viên tổ chức các buổi hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.
  + Giới thiệu cán bộ trẻ và sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án của Khoa để có thêm thu nhập.
  - Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần
  + Tổ chức 01 Hội thao và 01 Hội diễn văn nghệ truyền thống Khoa Môi Trường & TNTN trong mỗi năm học.
  + Vận động 100% chi đoàn tham gia Hội thao truyền thống và Hội diễn văn nghệ cấp Khoa.
  - Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội
  + Trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức ít nhất 02 lớp kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên.
  + Khuyến khích các chi đoàn tổ chức các buổi giao lưu để trao đổi kinh nghiệm trong học tập và đời sống.
  c. Giải pháp thực hiện
  + BCH Đoàn Khoa đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động với sự tham gia hỗ trợ từ các Chi đoàn; đánh giá và khen thưởng các chi đoàn, đoàn viên, thanh niên có thành tích tốt.
  + BCH Đoàn Khoa giao cho chi đoàn Cán bộ phải giúp đỡ, hướng dẫn sinh viên; làm cầu nối giữa sinh viên với cán bộ Khoa trong việc thực hiện đề tài cấp Trường; BCH chi đoàn cán bộ tổ chức các buổi seminar (sinh hoạt học thuật) cho sinh viên. BCH Đoàn Khoa phát động, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên đăng ký tham gia các cuộc thi về môi trường, ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng.
  + BCH Chi đoàn vận động tất cả các đoàn viên, thanh niên tham gia.
  3. Công tác tổ chức, xây dựng đoàn; đoàn tham gia xây dựng Đảng
  3.1. Định hướng công tác
  - Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ đoàn, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động; thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Hướng tới việc giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
  - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và đảm bảo chế độ họp lệ mỗi tháng.
  - Xây dựng trang web Đoàn Khoa ngày càng hoàn chỉnh hơn, thường xuyên cập nhật thông tin để nội dung ngày càng phong phú, sinh động.

  3.2. Nội dung và chỉ tiêu thực hiện
  - Chỉ tiêu 100% sinh viên là đoàn viên và được cấp phát thẻ Đoàn cho đến khi tốt nghiệp.
  - 100% Chi đoàn duy trì họp lệ đoàn hàng tháng (gởi báo cáo hàng tháng), thực hiện tốt việc thu – chi – trích nộp Đoàn phí đúng điều lệ và đúng qui định.
  - Mỗi Chi đoàn phải có ít nhất 01 nội dung cập nhật website của Đoàn Thanh niên Khoa (3 tháng).
  - Tổ chức 01 lớp cảm tình Đoàn để bồi dưỡng các thanh niên ưu tú trở thành đoàn viên.
  - 100% Chi đoàn thực hiện tốt việc phân loại đoàn viên, bình xét đoàn viên ưu tú và phân loại Chi đoàn đúng thời gian.
  - Cử ít nhất 01 cán bộ đoàn tham gia học lớp tập huấn cán bộ đoàn hằng năm.
  - Đoàn khoa tiếp tục duy trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỷ nâng công tác cho cán bộ Đoàn của các chi đoàn.
  - Chỉ tiêu về xếp loại đoàn viên, đoàn viên ưu tú và phân loại đoàn viên, phân loại Chi đoàn (mỗi năm).
  3.3. Tổ chức thực hiện
  Đại diện Đoàn Khoa sẽ tham dự một số buổi sinh hoạt ở Chi đoàn để kiểm tra và chỉ đạo, đồng thời có các biện pháp xử lý nếu Chi đoàn không thực hiện đúng. Các Chi đoàn phải báo cáo tình hình sinh hoạt Chi đoàn cho BCH Đoàn Khoa hàng tháng.
  Tổ văn thư có nhiệm vụ đưa thông tin, làm đẹp bảng thông báo của Đoàn Khoa, cập nhật thông tin lên website của Đoàn Khoa.
  Định kỳ 6 tháng Ban Thường vụ Đoàn Khoa sẽ tiến hành giới thiệu đoàn viên ưu tú với Chi ủy để có kế hoạch bồi dưỡng cảm tình Đảng.
  4. Công tác khen thưởng và kỉ luật
  Đoàn Khoa sẽ theo dõi quá trình hoạt động của Chi đoàn, các đoàn viên thanh niên để kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóp góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa ở các cấp.
  Nghiêm túc phê bình, đưa ra hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm Điều lệ Đoàn.
  Trên đây là dự thảo phương hướng của BCH Đoàn Khoa Môi trường & TNTN năm  2012 - 2014. Tuỳ từng thời điểm cụ thể mà BCH Đoàn Khoa sẽ triển khai chi tiết đến các Chi đoàn để thực hiện.

  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA MT& TNTN