Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Khóa tập huấn “ Quản lý khai thác, cập nhật cơ sở thông tin, dữ liệu Tài nguyên Nước”

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 11 năm 2014, Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên mở khóa tập huấn cho cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng Thủy văn, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Nội dung của khóa tập huấn bao gồm:

- Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu :

+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho Quản lý Tài nguyên nước:

+ Xác định các phần tử dữ liệu và các thuộc tính của phần tử.

+ Số hóa và chuyển đổi số liệu khác nhau vào hệ quản trị số liệu Postgrest.

+ Liên kết các phần tử số liệu.

- Truy xuất và trình bày kết quả bằng phần mềm QGIS:

+ Bảng tổng hợp kết quả truy vấn.

+ Biểu đồ chuyên đề về nguồn nước.

+ Bản đồ chuyên đề về nguồn nước.
         Một số hình ảnh trong khóa tập huấn.:

     

    

 


    

.