Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường!Các biểu mẫu, văn bản

 • Ban hành Quy định về Công tác học vụ năm 2014.

 • Ban hành Quy định về xét miễn và công nhận điểm học phần.

 • Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp đại học.

 • Mẫu đề cương luận văn.


 • Các phần mềm chuyên ngành

 • Phần mềm Thủy lực HEC- RAS (Hydrologic Engineering Centers -River Analysis System).

 • Module tích hợp phần mềm HEC-RAS và ArcGIS: HEC- GeoRAS.

 • Phần mềm Thủy văn HEC- HMS (Hydrologic Engineering Centers - Hydrologic Modeling System).

 • Module tích hợp phần mềm HEC- HMS và ArcGIS: HEC- GeOHMS.

 • Quantum GIS (QGIS) (Phần mềm GIS miễn phí).

 • Phầm mềm đánh giá môi trường đất và nước (SWAT - Soil and Water Assessment Tool).
 • Các phần mềm khác

 • Phần mềm Dropbox.

 • Phần mềm FreeMind.
 • Thủ thuật

 • Hướng dẫn sử dụng Google Drive.

 •